Information om släktforskning Kinnekullebor.

Släktforskar du om Kinnekullebor, eller tänker börja. Sänd ett personnamn till  Bengt Sjöstedt  bengt.sjostedt@gmail.com

Klicka på länken nedan då får man upp en ruta där man kan söka personer på namn eller ort i alfabetisk ordning.

Släktforskning på Kinnekullehembygd

Vi håller på att byta system på släktforskningen. Klicka på länken nedan för att kolla på den nya sajten. Den är som traditionella släktforskningsprogram. Observera att sajten inte ännu är klar utan i beta-stadie.

Ny släktforskning på Kinnekullehembygd

Välkommen
Mitt namn är Bengt Sjöstedt och jag startade denna släktplats.
Släktplatsen skapades med Disgen och My Heritage.

Läs gärna här hur denna forskning har börjat.

Skrivet av Arthur Andersson. Avskrivet och skrivet av Bengt Sjöstedt.

Observera, att jag har släktskapsförhållande med endast ett fåtal personer här.

Rekonstruerad husförhörslängd för Österplana socken åren 1732 – 1800.

Österplana sockens äldsta bevarade församlingsbok, som förr kallades husförhörslängd, börjar med år 1800. Detta förhållande har oftast för en släktforskare inneburit ett oöverstigligt hinder att i Österplana komma längre tillbaka i tiden än år 1800.

I Landsarkivet i Göteborg finns emellertid ministerialböckerna; födelse-, dop-, vigsel- samt död- och begravningsböckerna för Österplana bevarade, vilka sträcka sig bakåt i tiden till år 1732. Dessa gömma mycket material från 1700-talet, som en släktforskare i dag icke utan nästan oöverstigliga svårigheter och stor möda kan utnyttja. Av naturliga skäl är böckerna förda i kronologisk följd och uppgifter från Österplana och Kestads socknar äro dessutom blandade med varandra. Att söka anfäder enbart i dessa böcker är nästan som att söka en nål i en halmstack..

Det finns i min bekantskapskrets en släktforskare, som för sin egen släkts del bemästrat problemet. Det är Torsten Fast, född 1913 i torpet Nilstorp, men sedan många år bosatt i Borås. Han gick synnerligen systematiskt tillväga. Ett otal timmar av sin fritid tillbringade han under flera år i Landsarkivets forskningssal med att skriva av ministerialböcker från 1732 – 1854, samt alla husförhörslängderna för 1800-talet, kort sagt allt vad som då fanns i Landsarkivet av kyrkböcker för Österplana. Med detta fullständiga arbetsmaterial till sitt förfogande kunde han sedan där hemma, i lugn och ro, forska efter sina anfäder i Österplana socken tillbaka till början av 1700-talet.

(Detta material, som är handskrivet på pappersrullar, finns nu hos KHF) /BSj.

Detta ledde mig in på tanken att genom sammanställning på lämpligt sätt av hans avskrifter från Landsarkivet borde man kunna rekonstruera en kyrkbok för 1700-talet. I så fall skulle en stor lucka fyllas och nya möjligheter öppnas för släktforskare att söka sig ner till början av 1700-talet. Husförhörslängderna omfatta av naturliga skäl i regel en tidsperiod av 8 – 10 år och sen börja de på nytt igen i nästa tidsperiod. För en släktforskare innebär detta ett omfattande sökande och bläddrande. När nu underlag finns för en period, som kunde omfatta hela tiden 1732 – 1800, borde släktforskarens arbete underlättas avsevärt, om samtliga uppgifter sammanställdes i en följd för hela perioden.

Med stor välvillighet ställde Torsten Fast sitt samlade material till mitt förfogande för fotostatkopiering. Jag kan ej vara nog tacksam för detta tillmötesgående, då den kolossala tidsvinst detta innebar, var för mig enda möjligheten att fullfölja tanken på en rekonstruerad, för släkt-forskare, anpassad kyrkobok för 1700-talet.

Det gällde nu närmast att sortera alla uppgifter på lämpligt sätt. Det skedde i form av ett kortregister med födelseplatserna (gårdar, torp och lägenheter inom socken) ordnade i alfabetisk ordning. Detta är möjligt, då födelse- och dopboken innehåller, utom alla data rörande barnet, även båda föräldrarnas namn och hemvist. Alla dessa uppgifter äro värdefulla för en eventuell senare identifikation.

Nämnda uppgifter infördes på korten, liksom senare uppgifter från vigsel- och dödböcker angående giftermål och dödsfall. –

Trångboddheten var stor under 1700-talet. Två eller flera familjer bodde ofta samtidigt i torpet eller gården. Familjerna måste i redovisningen skiljas åt med alla barnen i kronologisk följd efter födelsedata. Därför måste ofta flera kort användas för samma hemvist. Alla på korten samlade uppgifter måste noggrant kollas. Ofta kunde ålders-uppgifterna avvika från varandra i de olika ministerialböckerna. Då föredrog jag födelsebokens uppgift såsom förmodligen mest korrekt.

Föreliggande kyrkbok för 1700-talet är en avskrift av kortregistret, sedan alla uppgifter blivit införda. Som synes har många födelseår angivits även före 1732, då födelseboken började. Detta har låtit sig göra, dels genom funna uppgifter i vigselböckerna eller dödböckerna, dels från en annan källa, som i detta sammanhang ej bör helt förbigås. Det fanns nämligen i Landsarkivet delar av husförhörslängder för åren 1740, 1743, 1745 och 1747.

För de personer som ingå häri, anges hur många år vederbörande var, då förrättningen ägde rum. Eftersom husförhören ägde rum på olika tider under olika år, uppstår lätt skillnader för samma person, när åldern ersättes med födelseår. Då har en bedömning av korrektheten måst göras genom jämförelse med andra personers åldrar o.s.v. Födelseåren för dessa personer äro därför så korrekta de överhuvudtaget kunna bli. Smärre felaktigheter kan ej uteslutas.

Den använda metodiken för framställning av föreliggande kyrkobok har givetvis sina brister, men torde dock ge släktforskaren möjligast korrekta uppgifter. En brist är, att barnlösa familjer, vigda i annan socken och sedan utflyttade, ej ha kunnat fångas upp. Härtill är att märka, att in- och utflyttningar ej voro särskilt vanliga under 1700-talet.

Hällekis i mars 1983

Arthur Andersson

Tillägg från Bengt Sjöstedt 2009-03-03.

Efter ett sammanträffande med Arthur Andersson, fick jag hans tillstånd, att från hans pärmar, föra in uppgifterna för Kestad på data. Detta gjorde det lättare att söka efter viss person och jag kunde också sammanföra familjerna på ett mera komplett sätt. Jag fick senare fortsätta även med Österplana.

(AA:s pärmar finns på biblioteken i Götene och Skara och på Landsarkivet i Göteborg.)

Medelplana och Västerplana hade AA börjat med före sin död och Rune Skoog fortsatte och tillförde material.

Mer material har jag också kunnat lägga in från andra släktforskare. Jag tackar för detta och hoppas att fler känner sig manade att komma med sitt material.

Allt material har ursprungligen införts på släktforskningsprogrammet Disgen och har också lagts ut på deras gemensamma Disbyt. Där ges tillfälle att söka på personer för alla som önskar och även följa släkter om man är medlem i DIS.

Sist vill jag postumt tacka Torsten Fast och Arthur Andersson för deras stora arbete och sedan också alla som har eller kommer att bidra till att fortsätta detta arbete.

Ett arbete som av naturliga skäl aldrig behöver avslutas.

Tillägg från Bengt Sjöstedt 2012-01-18.

Idag har jag börjat föra in mitt material på My Heritage och min förhoppning är, att många intresserade kan få del av materialet och också kommer att tillföra mera.

Jag kommer att så småningom lägga in glimtar av detta på andra forum.

Viktigt!!

Var och en som personligen vill använda sig av materialet för noggrann släktforskning, måste själv kontrollera riktigheten eftersom avvikelser förekommer.

I de flesta fallen får man en god överblick över släktförhållandena.

(Besökt 2 479 gånger, 12 idag)