Skolan i Eriksberg, -Hökastan- Trolmen

Skolan fick sitt namn av patron J. F Eriksson som var socknens allt i allo. Byggnaderna ligger i början av byn när du kommer från Medelplana.

Karta

Bildgalleri

Om

Några år efter sekelskiftet visade det sig att de gamla skolorna i Medelplana blev för trånga och dessutom hade en omflyttning av befolkningen ägt rum så att barnantalet i den egentliga byn blivit ganska ringa, men ökats i distriktets mellersta och norra delar. Så beslutades år 1906 att bygga en småskola i närheten av Trolmen och flytta dit småskola (kyrkskolan) som fanns i Medelplana by. En byggnadsnämnd tillsattes men ännu 1911 hade den inte låtit höra vs sig varför en ny sådan valdes som bestod av följande personer; Patron J.F Eriksson, Råbäck, greve Sven Hamilton, Trolmen, direktör Stenbeck, Hellekis, byggmästare Janne Eriksson, Hagaberg och skolrådets v. Ordf. dåvarande v. Pastor i Medelplana, komminister David Lindholm, Husaby. Kommittén var snart färdig med sitt förslag och i oktober 1912 beslutade kyrkostämman att låta uppföra en slöjd- och småskola i ”Hökastan”. Kostnaden var beräknad till 12 000 kronor men det måste senare beviljas ett tilläggsanslag på 1 500 kronor. Skolan kallas Eriksberg efter patron J. F Eriksson som på den tiden var socknens allt i allo. I februari 1914 var skolan färdig och togs omedelbart i bruk som slöjd och småskola. Två år senare förlades en folkskoleklass till Eriksberg och slöjdskolan återflyttades till kyrkskolan.

År 1918 hade folkskoleinspektören ålagt församlingen att införa heltidsläsning i skolorna. Sedan skolrådet efter en längre överläggning utformat ett svar, med delvis långsökt motivering, framlades detta på allmän kyrkostämma den 21 juli 1918. ”församlingen var enhällig i sitt avslagsyrkande på inspektörens framställning. Så gott som varenda arbetare, som hade barn i skolan, var närvarande vid stämman och inte en enda ville ha ändrat skolformen.”.

Domkapitlet beviljade uppskov med genomförandet av heltidsläsning till höstterminen 1920. Från denna tid gäller alltså heltids- och vardagsläsning i Medelplana skoldistrik.

Sedan de nya storkommunernas tillkomst har skolväsendet undergått stora förändringar inom en inte allt för avlägsen framtid torde ännu större komma att ske. Kinnekulle storkommuns skolor. Skolan stängdes 1940 och barnen fördelades på Hellekis och Medelplana folkskolor. Några år senare användes skolan igen för ett par klasser och lärare då var Gösta Wahlström. Barnen forslades till och från skolan med bussar.

Eriksbergs skola användes senare även som skolköksundervisning några veckor under året, denna undervisning ingick i fortsättningsskolan för både pojkar och flickor.

Skolan och slöjd lokalen tjänar idag som privatbostäder.

Lärare vid Eriksbergs skola

ÅrNamn
1914-1940Anna Holmen
1917-1922Anna Jonsson
1923-1924Elisabeth Ringström
1924-1935Rut Nilsson
1936-1939Erik Häggblom
1939-1940Sven Stenberg
(Besökt 249 gånger, 1 idag)