Österplana

Österplana socken i Västergötland ingick i Kinne härad, uppgick 1967 i Götene köping och området  ingår sedan 1971 i Götene kommun och motsvarar från 2016 Österplana distrikt.

Karta

Om Österplana

Österplana socken finns endast ett säteri nämligen Hönsäter. Inom den gamla Österplana-byn rådde förr liksom i andra byar en viss egendomsgemenskap. Fastigheterna inom byn var i äldre tid endast delvis skilda från varandra genom gränser s.k. “råängar”.

Storskiftet i Österplana socken
I mitten av 1700-talet fanns i Österplana socken 31 hemman om tillsammans 20 3/8 mantal. Omkring mitten av 1700-talet ägde en förmedling d.v.s. nedsättning av mantal (nedsättning skatteförmåga) rum för 7 hemman i Österplana, så att nuvarande mantal för hela socknen utgår 17 7/8. Av de tidigare nämnda 31 hemmanen var inte mindre än 22 frälsehemman medan skattehemmanen var 8 och kronohemman fanns 1 (prästgården). Dessa hemman omfattade nu respektive 12 3/8mtantal, 4½ och 1 mantal.

I socknen fanns fyra byar. Den största byn var Österplana med 13 gårdar. Törnsäters by hade 5 gårdar samt Skagens och Örnekulla byar vardera 3 gårdar. Övriga gårdar låg ensamma och benämndes enstaka gårdar nämligen, Hönsäter med underlydande Hästhagen och Backelycke, vidare Kärrtomten, Skalltomten, Finnabacken och Nordskagen.
Nordskagen delades vid denna tid i Sven Andersgården och Sven Börjesgården. Finnbacken heter numera Per Assmundsgården eller i dagligt tal Skagelund. Storskiftet i Österplana kom att omfatta endast utägor d.v.s skogen och de gemensamma betesmarkerna i skogen. Den 11 september 1745 påbörjades förrättningen.

Den egentliga skogen fanns på Kinnekulles norra del ner till i höjd med Finnabacken. Sedan blev skogen avsevärt sämre och längst i söder växte ingen skog. Man var därför tvungen att först göra en grovindelning och sedan en finindelning för att skapa största möjliga rättvisa åt alla.

Skifte av inägorna
Vid det ovan beskrivna storskiftet delades endast den gemensamma sockenskogen och berördes således inte gårdarnas inägor (åker och äng). Först 100 år senare 1841-46 genomfördes skifte av inägorna enligt s.k. laga skifte eller som det oftast kallas enskiftet.

Vid tiden för laga skifte 1841-46 fanns i Österplana by 13 gårdar. Av dessa låg åtta inom en triangel, som bildas av tre vägar, nämligen vägen Skagen – Österplana, vägen Medelplana – Österplana kyrka samt en gammal väg, varav rester ännu finns kvar. Denna gamla väg gick från Högebo gårdsplan snett mot Medelplana-Österplana vägen och utmynnade i denna omedelbart öster om f.d. skoltomten. Av bybebyggelsen låg längst i norr Högebo på samma ställe som nu.

Den genomgripande förändring, som laga skiftet medförde för dåtida byar, blev som synes av relativt lindrig art för Österplana by. Visserligen revs en mängd byggnader, men det tillkom också nya byggnader på grund av gårdarnas överföring till gemensam brukningsenhet med Högebo.

Folkmängden i Österplana socken har varierat mycket i slutet på1869 var folkmängden 1049 personer, antalet ökade under 1870-talet med 100 personer.
Källa: Uppsatser av Arthur Andersson

Österplana By

Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln  till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek.

Diverse bilder Österplana

Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln  till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek.