Om föreningen2018-09-19T13:33:09+00:00

Ordförande Björn Sjöstedt tel. 0510-542138

Vice Ordförande Gill Bengtsson tel. 0510-542092

Kassör Willhelm Klingspor

Sekreterare Birgitta Gärdefors

Ledamot Marianne Kling

Ledamot Benny Lönn

Ledamot Lars Apell

Ledamot Gert Dahlberg

Ledamot Sture Alm

Suppleant Anna-Lena Gustavsson

 

Revisor Henrik Hult

Revisor Jan-Olof Jansson

Revisorssuppleant Marika Beutler

 

Valberedning Jukka Bestorp

Valberedning Hjördis Bengtsson

Valberedning Sture Alm

 

Fyra arbetsgrupper finns igång med inriktning på olika områden. Grupperna syfte är att dokumentera livet på Kinnekulle. Om du vill vara med i någon av grupperna eller har delge, då kontaktar du

(Använd vårt formulär för kontakt och frågor, skriv gärna vem det är du vill komma i kontakt med som “Ämne”)

Arbetsgrupper

Cementa/Hällekis-gruppen:
Ingemar Green 0703140315

Medelplana-gruppen/Västerplana-gruppen:
Gill Bengtsson 0510-542092

Cementa/Hällekis arbetsgrupp brukar träffas varannan tisdag i Falkängens Café mellan 09.30–12.00, under sommarmånaderna sker inte mötena kontinuerligt. Alla som intresserade av att träffas och prata om Hällekis och de om de människor som bott/bor i samhället är välkomna. Tisdagen den 18 april 2006 möttes en grupp åtta personer och ett antal fotografier hade plockats med till träffen. Syftet med att Kinnekulle hembygdsförening har olika arbetsgrupper är att man skall känna sin tillhörighet och även kunna ge föreningen information om bygden. Bilder förenar, många var de glada skratt som blev under träffen, tänk om väggarna hade kunnat tala.

Falkängen som idag är en stolthet för samhället har inte alltid varit detta, när husen stod och förföll var det många som tyckte att husen skulle rivas. De gamla arbetarbostäderna förde inte alltid med sig positiva minnen, här bodde många familjer med upp till 10 barn under knappa förhållanden och standarden var inte hög. Som tur var räddades byggnaderna från rivning och är nu en av Kinnekulles främsta turistattraktioner och idag kan man uppleva en idyll.

Hällekis-gruppen vill att fler människor från Hällekis tar chanser och möts och sprider information om dåtid och nutid. Ett ett samhälle som Hällekis med något mer än 100-år på nacken bör ha mycket information att hämta från de boende därför hoppas vår föreningen på att fler intressenter hör av sig, kontaktpersonen hittar du ovan

Historik
Kinnekulle hembygdsföreningen bildades den 22 juli 1944 vid ett möte på Råbäck. Vid mötet beslöts att bilda en förening vars verksamhet skulle bestå i att sprida kännedom om samt verka för bevarande av Kinnekulleortens många kulturhistoriska värden.
Föreningens syfte var också att belysa folkets liv och verksamhet under den gångna tiden samt väcka och bevara intresset hos ortens befolkning för allt gammalt och fornt.

Dåvarande ordförande Wilhelm Klingspor skänkte 300 kr till startkapital.

År 1947 överlämnar Fru Märta Tamm-Götlind till föreningen ett exemplar av de uppteckningar hon gjort på Kinnekulle.
År 1948 öppnas Eskilssons Kopparslagarverkstad i Medelplana för besökare.
År 1949 börjar det gamla soldatbostället Sextus-torpet i Västerplana renoveras av dess ägare Folke Johansson i Skattegården Västerplana.
År 1953 bildades en kommitté för sockenbok gemensam för Medelplana och Västerplana, denna skrevs av John-Erik Andersson och han hämtade sitt material främst från Märta Tamm-Götlind folklivsforskning på Kinnekulle.
År 1955 var den första Kinnekulle-dräkten för kvinnor färdiga för visning.
År 1958 fick hembygdsföreningen den gamla skolbyggnaden vid Posseska skolan som gåva av Kinnekulle kommun och under
År 1959 påbörjades restaureringen av den gamla skolan.
År 1963 får föreningen uthuset vid Medelplana bygdegård tidigare (småskola) skall användas för ett stenmuseum. Slöjdlärare John Erik Andersson donerade kr 500:- för lokalens iordningställande.
År 1965 är Stenmuseet i Medelplana färdigt för visning och Posseska skolan visas för första gången.
Den underavdelning av Kinnekulle Hembygdsförening, som bildats år 1957 blev nu 1965 en separat förening benämnd Forshems-Fullösa
År 1972 erhåller Kinnekulle Hembygdsförening dispositionsrätten till Kopparslagarverkstaden med befintliga inventarier och den s.k. ”Vråna-stugan” båda på fastigheten Medelplana Bossgården 4:1 samt ladugården till fastigheten Medelplana Lillegården 12:4 allt i Medelplana församling för en tid av 49 år från den 1/10 1972.

Restaureringen av byggnader i Medelplana gamla by kan nu påbörjas, då sökt bidrag av Ams-medel beviljats. Det gäller byggnaderna ovan
År 1979 gjordes den föreningen för första gången ett årsmöte ute i det fria. Vid en bussresa runt Hornborgasjön stannade bussen utanför en stuga kallad ”Balkastugan” söder om Bosgården i Hornborga och tillhörig Broddetorps hembygdsförening. Medhaft kaffe avnjöts i grön gräset. Hornborga kyrkoruin låg alldeles i närheten.
År 1982 erhölls lagfart på Posseska skolan 1:2, sedan tomtmarken överlåtits till hembygdsföreningen som gåva från Götene kommun.
År 1985”Ljungs stuga” besiktigades av deltagarna. Stugan hade fått ett nytt tegeltak på västra sidan
År 1986 upplöstes Hellekis Egnahemsförening u.p.a beslöts att föreningens tillgångar, ca 8 000 kronor skulle skänkas till hembygdsföreningen att utgöra grundplåten till en fond benämnd ”Ljungs stugas reparationsfond
År 1987 Sparbanken beviljade föreningen ett anslag på 3 000 kronor
År 1990 skänker Arthur Andersson sin privata samling ang .Österplana och Kestad till Landsarkivet, ett exemplar finns på Stiftsbiblioteket i Skara och Kommunbiblioteket i Götene.
År 1992 föreningen åtog sig att riva “Idas stuga” rivningsvirket skulle används till andra byggnader i föreningen.
År 1993 Stommen i “Idas stuga” var av så bra kvalité att rivningen stoppades och stommen såldes för 12 000 kronor till Forshem där huset återuppbyggdes till stallbyggnad.

År 1996 ordförande Stig Klingspor avslutar sitt ordförandeskap efter 25 år lämnar över ordförandeskapet till Hugo-Jacob Hamilton. Föreningens sekreterare Arthur Andersson avgår efter 40 år vid pennan. Arthur har gjort ett digert forsknings- och dokumentationsarbete över Kinnekulle.
År 2000 bildas en arbetsgrupp som följer upp Märta Tamm-Götlind och Arthur Anderssons forskningar och inventeringar av människor, gårdar mm.ordf
År 2002 föreningen har påbörjat insamling av fotografier från Kinnekulle och genomför sin första fotoutställning i Medelplana bygdegård
År 2003 ordförandeskapet lämnas av Hugo-Jacob Hamilton och för första gången får föreningen en kvinnlig ordförande Gill Bengtsson.
År 2004 föreningens årsmöte var välbesökt och styrelsen redovisade det gångna året. Den omdebatterade amfiteatern i stenbrotten var en aktuell fråga, var ställer sig föreningen. Årsmötet bestämde att lämna en skrivelse till kommunen med en konsekvensanalys för Kinnekulle. Ann-Sofie Ohlander höll en förläsning om kvinnors makt i historien. Föreningen fyllde 60 år och firades med pompa och ståt i samband med invigningen av Bruksmuseet i Falkängen.
År 2005 åter ett välbesökt möte och nu är medlemsantalet över 240 personer. Fortsatt arbete i arbetsgrupperna och vandringar under året planerat. Hällekis äldsta byggnad som ägs av vår förening var uppe under diskussion, stugan som under flera år förfallit vad skall göras? Årsmötet beslöt att inhämta kostnadsförslag till renovering och därefter tas beslut om stugas öde. Uno Bohman från Skara föreläste om turismen på “Kullen” under åren.
År 2006 ett annorlunda möte blandat med körsång ´med “Egon och gråsparvarna”. Ny styrelsemedlem invaldes som ersätter sekreteraren. Diskussioner om förening skall agera i Amfiteaterns vara eller icke vara, föreningen ställer sig neutrala i frågan då detta inte tillhör föreningens syfte.
År 2007 ett år i Carl von Linnés fotspår, vandringar i Västerplana äng och stenbrottet ovan Västerplana kyrka vid dessa vandringar medverkade guiden Bertil Ström. I övrigt fototräffar i Medelplana bygdegård vår och höst, öppet hus i Possiska på Vårrundan samt soldattorpet i Västerplana under juli.
År 2008, året präglades som tidigare av våra vandringar, nu fokus på Kestad by, vandring både vår och höst. Fototräffen arrangerades en hel helg under oktober, blev välbesökt. Medverkan i Vårrundan, öppet hus i Possiska skolan. Bruksmuseet Falkängen öppet under säsongen. Soldattorpet i Västerplana öppnade sin dörr en varm söndag i juli.

År 2009, föreningen utses som årets hembygdsförening i Västra Götaland och mottager en prissumma på 5000 kr. Västergötlands Hembygdsförbunds styrelse motiverar sitt beslut med följande: Kinnekulle Hembygdsförening är ett attraktivt exempel på hur en modern hembygdsförening vidareför kunskaper om traktens kultur- och naturarv. På Internet presenterar sig föreningen genom en fyllig hemsida. Ett omfattande byggnadsregister återges på hemsidan. Hemsidan skapar kontakter över hela världen. Samverkan med andra föreningar är också exempel på öppenhet. Genom bygde- och naturvandringar stimuleras studiet av Kinnekulletraktens bebyggelse och natur.
Föreningen arbetar framgångsrik med fotomaterial från bygden, dokumenterar och arkiverar. Fototräffar ordnar som engagerar många såväl medlemmar samt andra. På ett värdefullt sätt skildrar Posseska Lancasterskolan en skolpedagogik som förr var väl känd.

Arbetet i arbetsgrupper har visat sig effektiv, kunskaper om livet och näringar i äldre tider dokumenteras och förs vidare till yngre generationer
År 2010 Föreningen jobbade på med sina aktiviteter bygdevandringar, torpinventeringar och fototräffar. Fototräffarna sker nu under en helg under oktober månad och detta fungerar bra för både besökare och funktionärer. Fokusering sker mot värdskapet för Västergötlands Hembygdsförbunds årsmöte som sker den 15 maj 2011.

År 2011 Den stora händelsen detta är var arrangemanget av Västergötlands hembygdsförbunds årsmöte den 15 maj. Start i Österplana kyrka med spelmän från Hällekis Musikkår, fanbärare därefter öppnar ordförande Gill Bengtsson cermonin. Biskopen Erik Aurelius höll gudstjänst. Strax över 300 personer är inbjudan efter detta går färden vidare till Hellekis växthus där gästerna tas emot. Lunch från Familjen Dafgårds, två olika alternativ. Lax eller kött. Efter årsstämman kåserar Hannu Sarenström om sitt liv på Kinnekulle och sitt trädgårdsintresse. Många kvinnor kommer uppklädda i sina hembygdsdräkter och av detta görs en modevisning. Summeringen av dagens händelser var att allt fungerade och alla var nöjda. En stor händelse för föreningen. Eskilssons Kopparslageri öppnar för första gången på många år, Freddie Wendin har restaurerat verktygen och några medlemmar har städat ur både verkstad och bostad. I övrigt vandringar som tidigare och fototräff.
År 2012 Deltar i Vårrundan, vår och höstvandring samt fototräffar som tidigar år.

År 2013 Aktiviteter som år 2012, dessutom öppnas Possisska skolan 10 augusti 2013 med kaféverksamhet och lotteri. Dagen började soligt men blåsigt men efter ca 30 min kommer regnet och partytältet blåser sönder. Vi räddade hem bakverken och flyttade in i köket. Fotografier från skolan visades under eftermiddagen. Det blev en gemytlig stämning i den gamla skola då besökarna som ville dricka kaffe med dopp fick plats runt det stora slagbordet i köket.

År 2014. Vid årsmötet den 8 mars firades att föreningen fyllde 70 år.. Ett 50-tal medlemmar närvarade vid årsmötet i Medelplana Bygdegård. Tre ledamöter från styrelsen avtackades med blommor, nämligen Carl-Gustav Gillström, Ingrid Dahlberg och Ann-Chatrine Lindblad. Carl-Gustaf slutade sitt uppdrag efter mer än 50 år i föreningen. Benny Lönn och Gert Dahlberg valdes in som nya ledamöter. Under temat “Vägen till Kinnekulle” visade Börje Andersson bilder från Kinnekulle och berättade om kända platser. Börje är från Råbäck och har stort intresse för fotografering, han är också en stor vykortssamlare, med många motiv från Kinnekulle. Dagen till ära bjöd föreningen på kaffe med bullar och tårta. Alla medlemmar har, (som till antalet vid årsskiftet var 303 st.), fått en almanacka, där alla årets aktiviteter finns angivna. De vackra fotona från berget har med få undantag tagits av Freddie Wendin.

Under året har flöreningen, förutom årsmötet, haft fyra protokollförda sammanträden med styrelsen.

‘Cementagruppen har under året haft 10 träffar och ett flertal aktiviteter, bland annat har nya flönster satts in i Ljungs stuga, dessutom har stugan storstädats. Utanför Ljungs stuga finns en nyuppsatt informationsskylt. Bruksmuseet har målats och fönster kittats.

Torpinventeringen har under våren haft 3 sammankomster.

Vårrundan inföll lördagen och söndagen den 3 och 4 maj. Bruksmuseet, Stenmuseet och Kopparslageriet var öppna. Kopparslageriet besöktes ac ca 150 personer.

Den 21 maj, innan kvällens vårvandring, träffades styrelsen och representanter för Bruksmuseet vid Ljungs stuga i Hällekis för att diskutera husets framtid. Efter diskussioner enades gruppen om att stugan skall göras iordning. Det är lämpligt att börja arbetet med isättning av glas i fönster och dörr, byte av hängrännor och stuprännor och ny häll på skorstenen. Kommunen har röjt kring stugan vilket gör att den framträder och syns bättre än tidigare.

Onsdagen den 21 maj genomfördes vårens bygdevandring på Högkullen. Vandringen utgick från parkeringsplatsen vid Dimbo och ett 70-tal vandrare deltog. Vandringen gick förbi Andrees utgrävning, vidare förbi Kullatorp som uppfördes av Råbäcks egendom år 1921. Huset var frpån början skogvaktarbostad på nedervåningen och jaktstuga på övervåningen, under 1940-talet till början på 1960-talet bedrevs här kaffeverksamhet. Skara stift var ägare under en period med ungdomsverksamhet och år 2008 såldes huset och är idag i privat ägo. Vandringen gick vidare mot Salen där många av deltagarna hade minnen från sin ungdoms skidåkning. Vandringen fortsätter genom Sprängestan för att avslutas vid Utsiktstornet, där kaffe med dopp fanns att tillgå genom Orienteringsklubben Klyftamos försorg, vilka har arrenderat tornet under några år.

Falkängens dag genomfördes den 6 juni. Lägenhetsmuseet och Bruksmuseet var öppna. Det var fotoutställning i gallerian.

‘Den 20 juli var det som vanligt öppet hus i Soldattorpet Åtorp i Västerplana med Kaffe och lotteriförsäljning. Ett 100-tal besökare kom till det gamla torpet med anor från senare delen av 1700-talet.

Den 16 augusti var det öppet hus i Posseska skolan. Under eftermiddagen kom ett stort antal besökare med anknytning till skolan på olika sätt. Kaffe med dopp såldes och i skolan agerade Björn Sjöstedt som skollärare, där han läste ur “Läsebok för folkskolan”.

Höstens bygdevandring ägde rum den 6 september. Det kom ca 100 personer till vandringen med start vid Medelplana kyrka, där Benny Lönn inledde med att berätta om Medelplana by och dess utveckling och en del om bygdens arkeologiska platser. Vid prästgården nära kyrkan, besågs bland annat den gamla källaren från 1600-talet. Anders Larsson, son till Komminister Arthur Larsson, 1962-1967 berättade barndomsminnen. Vandringen gick vidare till Hisingsgården, där Hans och Mari Ljungkvist berättade om de restaureringar som gjorts på ladugården, smedjan och jordkällaren. Avslutningsvis besöktes Bossgården som idag ägs av Bohm. Här intogs medhavd matsäck allt medan Sven Pilfalk berättade barndomsminnen från 1960-talet.

Fototräffen i Medeplana bygdegård ägde rum den 18 ocg 19 oktober. Det var ca 250 personer som kom till träffen. Årets tema var “Åkdon” och från Blombergs Scotermuseum hade lånats en vacker röd scoter med tillhörande hjälm och handskar, allt från 19690-talet. Här visades foton på olika åkdon allt frånsparkstötting till lastbilar. Fototräffen är en välkommen årlig mötesplats framför allt för människor som bor här och som har anknytning till bygden.

I december månad var Björn Sjöstedt i Hällekis skola, åk 2, för att berätta för barnen om Posseska skolan och hur det var i skolan för länge sedan.

Under året har renoveringsarbeten utförts på Posseska skolan. Färg på knutar och fönsteromfattningar har avlägsnats genom slipning, skador i putsen har ilgats med kalkbruk. För dessa arbeten har Länsstyrelsen beviljat ett bidrag på 19000 kronor och för den antikvariska medverkan  har ett bidrag på 10519 kronor beviljats.

Lena Brodin och Freddie Wendin lägger ned ett stort arbete med föreningens hemsida och idag finns det ca 6000 bilder införda.

År 2015. Verksamhet under året. Den 21 januari föreläste Lars Apell om “Jordbrukets Utveckling” genom samarbete med vuxenskolan i Götene. 20 personer deltog.

Vid årsmötet den 8 mars var ett 50-tal medlemmar närvarande i Medelplana Bygdegård. Det blev omval på samtliga i styrelsen. Det blev också omval av revisorer och revisorssuppleanter. Efter mötet berättade Anna Lokrantz om sin påbörjade bok “Lustresande och bärsöndagar-nedslag i Kinnekulles turisthistoria”.

Hällekisgruppen har under året haft 12 st träffar  och 8 persioner har deltagit. Mycket arbete har lagts ned på att dokumentera bilder.

Torpinventeringsgruppen har under våren inte haft några sammankomster.

Den 2 och 3 maj, Vårrundan. Bruksmuseet och Stenmuseet var öppna. I medelplana Bygdegård serverades kaffe och våfflor i samarbete med bygdegårdsföreningen. 150 personer besökte Bygdegården och ca 50 personer besökte Stenmuseet.

Den 21 maj genomfördes vårens bygdevandring i Munkängarna. Vandringen utgick från parkeringsplatsen vid före detta Turisthotellet vid Munkängarna och ett 80-tal vandrare deltog. Det var en vandring i turismens fotspår, där bland andra Anna Lokrantz berättade om Turisthotellets historia, som startade 1882 och där Friherre Carl Klingspor från Råbäcks egendom var initiativtagare till att uppföra hotellet. Vandringen fortsatte genom Munkängarna, där Björn Sjötedt berättade om parkens historia, vidare förbi Räbäcks station också den uppförd på initiativ av Carl Klingspor, som såg potentialen att göra Kinnekulle till ett berömt turistmål och som ligger bakom de flesta av Kinnekulles turistsatsningar.

Den 6 Juni, Falkängens dag. Fotoutställning i Smedjan Falkängen, med ca 100 besökare.

Den 19 juli, var Soldattorpet i Västerplana öppet, en tradition som lockar många besökare, i år närmare 100 personer.

Den 15 augusti, öppnades Possiska Skolan för visning. Till skolan kom ett 70-tal personer. I skolsalen, som är möblerad som den såg ut förr i tiden, fanns Eva Roffey, som läste ur den gamla Läseboken. En av besökarna, Marianne Wänerskog från Hällekis, har skänkt sin växtsamling med 100 torkade växter till skolan. En turistbuss med 47 resenärer från Bergianska trädgårdens vänner i Stockholm, besökte skolan strax förwe stängningsdags.

Den 12 september, vid Nolgården, Örnekulla samlades ca 50 personer för att delta i hembygdsföreningens sista vandring för året. Benny Lönn började med att berätta om landskapets karaktärsdrag. Inga-Britt Norisma berättade om människor från de olika gårdarna. Vandringen gick via Sörgården, där Christer Axelsson mötte upp och som med sin familj bott på gården i 40 år och som berättade att gården har anor från 1300-talet. Börje Fredriksson från Kestad  hade mycket att berätta om flera av gårdarna. Vid Nyängen berättade ägaren Ove Johansson om vilka personer so bott i huset. Vandringen gick vidare in i naturreservatet Österplana vall.. Vid platsen där gården Hasselbacken legat berättade Svea Hultman (född Johansson) om livet på gården, där hon vuxit upp. På hemvägen besöktes huset Oxelbacken, som idag fungerar som raststuga för vandrare.

Den 17 och 18 oktober ägde den sedvanliga fototräffen rum under temat “Turismen ppå Kinnekulle”. Den nyutkomna boken “Lustresande och bärsöndagar-nedslag i Kinnekulles turisthistoria” fanns att köpa. Bilder och turistsouvenirer från Kinnekulle hade tagits fram. Lena Brodin och Freddie Wendin lägger ned ett stort arbete med föreningens bildarkiv. I år var det ca 125 personer som kom till träffen, som alltid är mycket uppskattad.

Den 5 oktober samlade Björn Sjöstedt fyra klasser från Hällekis skola till Possiska skolan, för att berätta för barnen hur det var iskolan för länge sedan.

Gill Bengtsson guidade samma dag ett antal högstadieelever i Västerplana kyrka.

Styrelsemöte den 17 november. Vid detta möte fick styrelsen en genomgång av förslag till en ny hemsida för föreningen. Det är Anders Karlsson och Adrian Bara, Interaktionsbolaghet, som har jobbat fram ett förslag.

År 2016. Verksamhet under året. Vid årsmötet den 5 mars var ett 45-tal medlemmar närvarande i Medelplana Bygdegård. Det blev omval på samtliga i styrelsen. Det blev också omval av revisorer och revisorssuppleanter. Efter mötet visade Anders Karlsson den nya framtagna hemsidan för föreningen. Hemsidans nya adress är www.kinnekullehembygd.se.

Göran Arvidssopn från Götene presenterade den bok som han och hans hustru Margareta arbetat fram under 3,5 år. Boken har titeln “Släkten von Hofsten på längden och tvären” och innehåller tio generationer av släkten von Hofsten. En bok överlämnades till föreningen.

Hällekisgruppen har under året haft 11 träffar 0ch 7 personer har deltagit.Mycket arbete har lagts ned på att dokumentera bilder.

Gruppen har haft möte med representanter från Götene kommun angående att eventuellt flytta den musikpaviljong som Cementa har skänkt, till Falkängen.Paviljongen går dock inte att flytta, eftersom den faller sönder och är en säkerhetsrisk där den står. Gruppen uttryckte önskemål till kommunen att en ny scen byggs i Falkängen

Gruppen tog också upp frågan om att kunna visa det skyddsrör”, som finns i anslutning till Bruksmuseet, för allmänheten, som ett krigsminne. Detta kommer gruppen att jobba med under våren 2017.

Torpinventeringsgruppen har under året haft 1 sammankomst.

Den 7 och 8 maj Vårrundan. Bruksmuseet och Stenmuseet var öppna. I Medelplana Bygdegård serverades kaffe och våfflor i samarbete med bygdegårdsföreningen. Ca. 80 besökare den 7 maj och ca. 30 besökare den 8 maj.

Den 19 maj genomfördes vårens bygdevandring utmed Sjöråsån i Hällekis. Ett 70-tal personer mötte upp för att gå den 4 km långa Sjöråsleden. Under vandringen berättade Benny Lönn om bävrar, Birgitta Gärdefors talade om åns miljöstatus och visade en del växteer utmed vandringen. Stellan Hallen berättade om den bandygryta som fanns utmed ån fram till 1970-talet. För Cementas egnahemssatsning i Hällekis på 1930-talet redogjorde Lars Apell. Bolaget hade köpt Sjörås gård och 107 tomter kunde erbjudas de anställda, området fick namnet Sjösäter. Sjörås kvarn och såg blev slutmålet för vandringen. Kvarnen har anor från 1400-talet och den var idrift till 1930-talet. Sågverket fortsatte sin veerksamhet till 1950-talet.

Den 6 juni, Falkängens dag. Bruksmuseet var öppet och fotoutställning i Smedjan med ca 100 besökare.

Den 17 juli, var Soldattorpet i Västerplana öppet, en tradition som lockar många besökare, i år närmare 80 personer. I trädgården serverades kaffe och saft med hembakat bröd.Traditionen att hålla Soldattorpet öppet en gång om året är en uppskattad sommarutflykt.

‘Den 30 juli, Råbäcks hamn. Träff för asylboende i Lundsbrunn och Brännebrona, ca 85 personer, barn och vuxna. Träffen var ett samarbete mellan olika föreningar, (däribland hembygdsföreningen) Birgitta Gärdefors ledde en “station” med promenad och information i skogen. Avslutningsvis bjöds alla på mat.

Den 13 augusti, öppnades Possiska skolan för visning. Till skolan kom ett 30-tal personer.

Den 10 september, gjordes en bygdevandring i “Såta-området” med ca 30-tal personer samlade. Under vandringen berättade Benny Lönn om de olka stenlagren i “Såta-brottet”. Vandringen fortsatte genom Ugglehagen, där Gule mosse nämde med en intressant vegetation. Vid Jonsbol, hos Freddie Wendin och Lena Brodin, var det fikapaus. De berättade om torpets historia, som har anor sedan 1700-talet.

Den 10 och 11 september, Returrundan. Sveeriges Hembygdsförbund firade 100-årsjubileum och med anledning av detta hade hembygdsföreningarna i kommunen gjort en utställning so fanns att beskåda i Husaby hembygdsgård.

Den 22 september träffades kommunens hembygdsföreningar i Skeby, 2 personer från varje förening, för att diskutera framtida samarbete. Bruksmuseet i Skeby besöktes.

Den 15 och 16 oktober ägde den sedvanliga fototräffen rum under temat “50 och 60-tal”. Ca. 150 personer besökte bygdegården. Kaffe och våfflor serverades.

År 2017. Verksamhet under året. Styrelsen hade fem protokollförda möten och har haft följande sammansättning. Gill Bengtsson ordförande, Willhelm Klingspor vice ordförande, Birgitta Gärdefors sekreterare, Sven Pilfalk kassör, samt ledamöterna Benny Lönn, Gert Dahlberg, Marianne Kling, Lars Apell och Björn Sjöstedt.

Antalet medlemmar var vid årsskiftet 261 st. och medlemsavgiften har varit 100 kr.

Den 26 januari var det ett möte i Medelplana Bygdegård för kommunens samtliga hembygdsföreningar, där fortsatt samarbete mellan föreningarna diskuterades. Stenmuseet besöktes och de närvarande var imponerade över samlingarna. Lagom till Vårrundan i maj kommer föreningarna att färdigställa en utställning om skolor i kommunen.

Den 28 februari guidade Björn Sjöstedt 20 personer i den Possiska skolan.

Den 11 mars årsmöte, ett 45 tal medlemmar närvarade i Medelplana Bygdegård. Det blev omval på samtliga i styrelsen. Det blev också omval av revisorer och revisorssuppleanter. Efter mötet berättade Björn Sjöstedt om Kerstin Ekmans bok “Då var allt levande och lustigt”. Som handlar om Clas Bjerkander, Linnelärljunge, präst och naturforskare i Västergötland. Hanas verksamhet som präst och vetenskapsman utgick från Kinnekulle.

Hällekisgruppen har under året haft 12 träffar och 7 personer har deltagit. Mycket arbete har lagts ned på att dokumentera bilder.

Den 6 och 7 maj Vårrundan. Bruksmuseet Stenmuseet var öppna. I medelplana Bygdegård serverades kaffe och våfflor i samarbete med Bygdegårdsföreningen. Ca 150 besökare den 6 maj och ca 80 besökare den 7 maj. Utställare var Susanne Arvén med sina tavlor och Lena Öberg med fotografier. Lena underhöll också med musik.

Den 18 maj genomfördes vårens bygdevandring i Österplan. Ett 60-tal personer mötte upp för att gå på Österplana hed, besök i Östeeplana kyrka och även besök på Österplana kyrkogård. Vandringen började i stenbrottet, parkeringsplatsen, väster om Österplana kyrka där Benny Lönn berättade om fossil m. m. som kan påträffas i Kinnekulles kalklager. Lars Apell berättade om Östeeplana gamla småskola, som ligger nära stenbrottet. Byggnaden flyttades till denna plats 1843, skolan startade 1846 och höll på till år 1900. På Österplana hed, som tillsammans med Österplana vall, är naturreservat (ca 400 ha) beerättade Birgitta Gärdefors om det speciella växt och djurliv som finns här. Orkidén Sankt Pers nycklar hade just börjat blomma med sin vackra lilafärgade blommor.Inne i Österplana kyrka gav Björn Sjöstedt en fyllig redogörelse över kyrkans historia med sina inventarier. Vandringen avslutades på Österplana kyrkogård, där Björn bland annat visade var den tidigare gamla kyrkan låg.

Den 6 juni, Falkängens dag. Bruksmuseet var öppet och bemannat. Fotoutställningen i Smedjan lockade ca 150 personer.

Den 1 juli var det öppet hus i Eskilssons kopparslageri i Medelplana, där ca 150 personer kom på besök. Som gåva till föreningen skänkte Britt Holmberg, Sjökvarn Källby, en tavla med en målning av Lillegården i Medelplana.

Den 16 juli, var  Soldattorpet i Västerplana   öppet, en tradition som lockar många besökare, i år närmare 50 personer. Kaffw och saft med hembakat bröd serverades inne i torpet.Traditionen att hålla soldattorpet öppet en gång om året är uppskattat som sommarutflykt.

Den 12 augusti, öppnades Possiska skolan för visning. Till skolan kom ett 30-tal personer.

Den 9 september, gjordes en regnig bygdevandring i Västerplana med ca 30 personer samlade. Vandringen utgick från kyrkan och passerade Skattegården, vidare ned mot vandringsleden för att senare komma till Storegården. Där berättade Staffan och Kerstin Hedlund, som arrenderar gården, om släktens historia, tillsammans med Freddie Wendin. Efter besöket på Storegården gick vi tvärs över vägen till mejeriet, som sedan 1990-talet ägs av Biggan och Lars Dahlberg. Mejeriet som byggdes i slutet av 1800-talet som andelsmejeri, var i bruk till början av 1940-talet. Byggnaden har ett kulturhisoriskt värde och renoveering har pågått under 12 år, enligt krav som ställs på så kallade K-märkta hus. Efteer besöket i mejeriet avslutades vandringen.

Den 14 och 15 oktobeer ägde den sedvanliga fototräffen rum under temat folkskolan, som firade 175-årsjubileum. Ca 130 personer besökte bygdegården. Kaffe och våfflor serverades. Magnus Olofsson, Medelplana har skänkt en ekonomisk karta över hela Kinnekulle, där alla skolor som har funnits markerades. Föreningen har under många år fått in ett stort antal bilder från skolor på Kinnekulle. Bilder från 1800-talets slut och till nutid fanns uppsatta på väggarna i bygdegården. Fototräffen är dels en mötesplats för besökarna dels en träff där information och bilder kan förmedlas till föreningen.

Övriga engagemangf och arbeten.Två representanter från föreningen har deltagit i några möten angående ett “Leaderprojekt” kallat “Epokresan”, som drivs av Destinationsbolaget tillsammans med kommunen. Projektet går i stort sett ut på att “skapa ett samlande tema där de olika besöksmålen kan relateras till varandra och kompletera varandra i ett större sammanhang”. Ideellt arbete i föreningar räknas som medfinansiering i projekter och för föreningens del har tid lagts ned för att författat ett antal texter till kommande skyltar. Representanter från föreningen har också, i oktober, deltagit i möte med övriga hembygdsföreningar i Götene, i Munkgården. Det har också varit möte med kyrkogårdsförvaltningen angående gravstenar.

Kopparslageriet i Medelplana har under året haft omfattande renoveeing av fönster.

Tillbaka till föregående sida
(Besökt 1 352 gånger, 1 idag)