Affärshuset i Hällekis

Handel och hantverk i Hällekis, Hönsäter

Bildgalleri

 • affarshuset_hallekis
 • affich
 • Affärshuset
 • Affärshuset innan renovering 1980
 • Egon Österberg Lindbloms Livs 1961
 • Falkängen
 • Handel och hantverk i Hällekis, Hönsäter
 • Handel och hantverk i Hällekis, Hönsäter
 • Kooperativa
 • Kooperativa
 • Kooperativa
 • Perssons Cykelaffär wenfr 2011
 • Pizzerian nedlagd 2010
 • Stationshuset
 • Stationshuset
 • Vallvägen 1 gamla konsum Hällekis
 • wenfr 2011 COOP Konsum

Om

Någon handelsbod fanns ej på Hönsäter förrän år 1894. Då beslöt Hellekis Aktiebolag att flytta den handelsbod, som fanns nedanför backen vid Hellekis säteri på väg mot Hellekis hamn, till mejeribyggnaden vid Hönsäter.
Samtidigt beslöt man att handelsboden, som hittills drivits av bolaget, nu skulle om möjligt utarrenderas. Den 13 oktober 1893 skrevs också kontrakt om handelsrörelsen med C J Andersson från Jungsskolan.
Affärslokalerna bestod av: handelsbod, kontor, två rum och kök samt vind i Mejeribyggnaden och därjämte en närbelägen källaren och oljebod. Hyran uppgick till 1 000 kronor att erläggas kvartalsvis. Dessutom övertog Andersson bolagets gamla lager i dess handelsbod efter särskild värdering, som skulle erläggas med 2 000 kronor vid tillträdet samt återstoden med lika delar efter 3 respektive 6 månader.
Bolaget förband sig svara för kostnaderna för anslutning av telefon till Kinnekulle Central. Andersson förband sig att tillhandahålla Hellekis Aktiebolags tjänstemän och arbetare med solida varor till billigare priser men ägde inte rätt att till arbetare utlämna varor på längre kredit än en månad.
Kontraktet skulle gälla fr.o.m 1 mars 1894. Det undertecknades av A M Stenbeck och C J Andersson samt bevittnades av Nils Edbäck och B G af Geijerstam.
Den 20 december 1895 gjordes ett tillägg till kontraktet, så lydande:
”Genom vänligt överenskommelse medgifver jag Andersson, att torgdagar få tillåta hållas vid Hönsäter för försäljning af matvaror, varemot Hellekis Aktiebolag förbinder sig att iordningställa och upplåta ett rum i mejeribyggnaden i och för drifvande af skrädderiaffär samt till bränsle dertill 2 famnar ved årligen”.
Den 7 januari 1897 överlät C J Andersson arrendekontraktet på Herr J H Sahlström.

År 1894 hade Kungl. Befallningshavande medgivit rättighet att tills vidare hålla torgdagar vid Hönsäter en à två gånger i månaden. Förvaltaren skulle i samråd med kronolänsman annonsera om dagarna i ortens tidningar. Detta var alltså anledningen till ovan angivna tillägg i kontraktet med handlande C J Andersson. Torgdagarna kom att hållas på planen omedelbart norr om dammen vid Hönsäter, mellan dammen och landsvägen. Platsen har sedan dess allmänt kallats för ”torget”.. Det som såldes här var företrädesvis köttvaror och trädgårdsprodukter.

Handelsfilial i Stakeklev
Från den 1 april 1900 upplät Hellekis Aktiebolag en tomt i Stakeklev på 49 år till handlande J H Sahlström belägen omedelbart öster om den s.k. Vävskolan. Härpå uppförde Sahlström en byggnad med affärslokal i källarvåningen och bostad ovanpå. Kontraktet transporterades den 3 maj 1921 på slaktaren Knut Odh, Gössäter, som där öppnade en charkuteributik.

Arbetarna vid Hönsäter hade 1907 begärt bolagsstyrelsens medverkan för att få lämplig lokal för en Kooperativ Handelsförening i Hönsäter. Styrelsen beslöt uppföra en magasinsbyggnad på vävskolans tomt såsom tillfällig lokal. Denna handelslokal blev dock mera än tillfällig. Först i mitten av 1920-tal fick man en egen byggnad i Stakeklev. Över affärslokalerna inreddes bostad åt en föreståndare. Georg Sjöholm blev 1921 landets yngsta föreståndare han stannade kvar till 1959 vid Konsum-Hällekis då han gick i pension.

Samtidigt ansökte man hos Kungliga Befallningshavande att få ordna torgdagar en och två dagar i månaden vid Hönsters damm, på den plats som ännu kallas torget. Torgdagarna fortlevde till långt in på 1930-talet.

Nya Affärshuset
Den 4 mars 1939 flyttade handlande Birger Bengtsson från Mejeribyggnaden till det nya affärshuset, som nu stod färdigt mitt emot den s.k. Hushållsskolan. Samtidigt flyttade firman Bröderna Albino, Götene in i affärslokaler i södra delen av affärshuset för manufaktur och konfektion. Sistnämnda rörelse fortgick i Bröderna Albinos namn till den 15 juli 1945, då lokalerna övertogs av Birger Bengtsson. Redan 1941 var firman Thärnå i Lidköping inkopplad och från 1942 AB Kurt Wallqvist, Hällekis.

 • Följande affärer fanns i Hällekis på 1940-talet:
 • Konsum, låg dock inte på nuvarande plats
 • Birger Bengtssons Speceri- och diversehandel, senare Sjöö´s Allköp på denna plats ligger idag Hällesäters Vårdhem
 • Bengtssons filial (speceri- och mjölkaffär), som var en utpost till den stora affären och som låg nedanför järnvägen vid Betel
 • Svenssons konditori
 • Axel Karlssons manufaktur och blindarbeten
 • Knut Odhs Charkuteri
 • Mejeriet, som låg vid Hönsäters slott och ägdes av Skånska Cementaktiebolaget

I samband med uppförandet av den nya affärsbyggnaden inreddes en affärslokal i källaren avsedd som fiskaffär. Denna lokal, som blev färdig tidigare än övriga lokaler, hyrdes fr.o.m. 1 januari, 1939 av Isidor Andersson, Hällekis, som upphörde med rörelsen efter tre år. Under 1942 fanns ingen fiskaffär men fr.o.m. 1943 tillträdde Hällekis Fiskeriförening, som anställde Thorsten Bergman, Gössäter att sköta affären till dess den övertogs fr.o.m. 1946 av fiskaren Ivar Pettersson som senare antog namnet Sladö. Han drev rörelsen till den 14 mars 1950, då fiskaffären för alltid upphörde.

Den 16 december 1938 öppnade frisör Ernst Lindkvist i Götene frisersalong i andra våningen i affärshuset. Före 1938 hade han lokal först i det s.k. skolköket t.o.m. 1937 och sedan i mejeribyggnaden 1938. Rörelsen överläts av Lindkvist till en av hans medhjälpare Gunnar Eriksson, Götene, under år 1954. Denne efterträddes den 1 november 1956 av Thure Gustafsson, som drev rörelsen till den 1 maj 1961. Han efterträddes den 1 januari 1962 av Eje Ericsson, Götene, som slutade verksamheten den 1 mars 1969. Fr.o.m. 1 september 1970 återupptogs verksamheten av frisör Karl Fasth i Lidköping

Den förut nämnda affärsfastigheten, som Cementbolaget byggde 1938 mitt för Brukshushållet, kompletterades 1945 med en filial i Sjösäters egnahemsområde. I denna byggnad inreddes även en bostadsfastighet åt en skräddare. I stora affärshuset hade funnits en konfektionsaffär, som blivit nedlagd 1945. Sedan fanns skräddare i Hällekis till oktober 1955. I stora affärshuset fanns också en frisörsalong, där frisörer från Götene eller Lidköping till för några år sedan hade öppet en och två gånger i veckan. I källaren finns en lokal som fram till 1950 användes för fiskförsäljning. Filialen upphörde 1962 liksom den där inredda mjölkaffären.

Ett charkuteri startades i början av 1920-talet i Stakeklev av slaktaren Knut Odh. Efter överlåtelsen 1950 till Ingvar Söderström fortlevde denna rörelse till april 1956.

Den första egna fastigheten, som byggdes i Sjösäter, uppfördes av skomakaren Hilmer Johansson år 1931. Han hade skomakeriverkstad där till fram till på 1960-talet. Bageri med konditori och kafé har också funnits i Sjösätersområdet från 1937 till slutet av 1950-talet.

Som synes finns inte många serviceanordningar kvar i Hällekis samhälle. Men Folke Perssons kiosk i den 1898 uppförda småskolan är en värdefull tillgång, som kom till på 1950-talet och pågick i 25 år vill du veta mer om kioskens historia klicka här

Järnvägsstationen är numera obemannad och kommunikationerna dåliga. Posten finns kvar i Konsumbutiken och lantbrevbäring finns även inom samhället. Telefonstationen har upphört efter automatiseringen. En talhytt fanns uppsatts vid kiosken. Polisstationen i mejeribyggnaden upphörde 1 jan 1965.

(Besökt 330 gånger, 1 idag)