Råbäcks slott

Bildgalleri

Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln  till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek.

Om

I början av 1400-talet ägdes Råbäck av munkarna från Vadstena, några sekel senare var riddaren och riksrådet Otto Torbjörnsson ägare. Han blev frihetshjälten Engelbrekts handgånge man och var västgötarnas hövitsman vid Axevallas förstörelse år 1469. Torbjörnsson kom i tvist med Danzig och blev fängslad 1473 och året därpå avrättades han.

Omkring 1780 var sonen till friherre Jac C. Fock ägare till Råbäck: Majoren vid Västgöta dragonregemente Johan Henrik Fock tjänstgjorde vid franska armén som adjutant hos hertigen de Lauzen och med utmärkelse deltog i amerikanska frihetskriget.

År 1831 blev Friherrinnan Sophie Silfverschiöld och hennes man friherre Nils August ägare till Råbäck köpte detta som sommarresidens. Paret kom från Koberg i en stor kolonn av vagnar till Råbäck och möttes av de vackra byggnaderna och den fantasiskt lummiga parken.. Friherre Gustaf Adolf Klingspor har beskrivit detta i sin uppsats i Adelsklubbens tidskrift ”Arte et Marte”, ”Kusken på stora täckvagnen delade sin tid mellan de tre i bredd spända hästarna och sina lösmustacher, hvilka ständigt hotade att falla ned och visa hvad de vora afsedda att dölja, nämligen kräftärret på överläppen. Friherrinnan stödde sina små fötter mot silfverskrinet och höll ett fast tag om det gamla familjeuret”. I sex åkdon följde kokerskor, betjänter, kammar- och huspigor samt spelfröken. I den första, en öppen sufflettvagn, åkte Kobergs förvaltare Karlsson för att kontroller att allt var klart. Svärsonen i huset – konstnären, hovmannen Fritz von Dardel – var där ofta och fångade människor och miljöer med sin pensel och sitt ritstift. Tillsammans med gårdssnickaren skapade han en turisk paviljong, som fortfarande finns kvar ovanför kleven framför gården. Det var också på hans initiativ som en liten paviljong hamnade på de idylliska Munkängarna. Paviljongen hade tillhört sockholmsaktrisen Emelie Högqvist, som 1821 fått den i gåva av sin älskare Oskar I. Efter hennes död 1846 såldes den tillsammans med hennes övriga kvarlåtenskap. Gamle baron Silfverschiöld köpte paviljongen och flyttade den från Framnäs vid Djurgårdsbrunnsviken i Stockholm. Råbäck var en gästfri gård och i sina dagboksanteckningar beskriver Dardel livet där sommaren 1870: ”Vi äro här vanligen 18 personer vid bordet. Med husets och gästernas tjänare utgöra vi väl ett femtiotal personer. Jag tror ej att det finns många så dyrbara hushåll i Sverige. Förutom alla de välgödda oxar, kalfvar, får och svin som ständigt stå till kokerskans förfogande kommer det allt emellanåt sändningar af lifsmedel från Göteborg. För att få lax skickar man bud till Trollhättan, 9 hela mils väg och budet nödgas ofta fara tomhändt tillbaka. Vildt kommer från Koberg: med ett ord här är det ständigt kalas”.

Råbäcks historia är intressant, i sekler hade godset varit herresäte för stormän från trakten. Från senare hälften av 1500-talet ägdes Råbäck av adelsätten Stake. 1645 kom gården i släkten Gyllengrips och senare i släkten Focks ägo.

Klingsporska ätten övertog Råbäck 1879 då Louise Silfverschiöld löste ut gården som hon och hennes syskon fått i arv av sin far Carl Otto Silfverschiöld. Louise gifte sig samma år med hovmarskalken Carl Klingsport och de flyttade från Göteborg 1882 till gården och bodde där permanent.

Carl Klingspor var även riksdagsman och hade stora planer på att marknadsföra Kinnekulle som en attraktiv semesterort. Turisthotellet lät han uppföra omkring 1890 och Utsiktstornet på Högkullen, detta var en utlöpare på turistsatsningen. Carl Klingspor var också en mycket aktivt pådrivare för järnvägen Kinnekulle – Lidköping, allt detta för att sätta ”Kinnekulle” på karta som ett turistparadis.

Gårdens privata park öppnades upp för allmänheten, dessutom startade han gårdens industriella utveckling. Under 1880-talet köpts Österängs egendom som då ägdes av ett konsortium med lantbrukare-

Carl Klingspor dog 1911 och hans maka Louise 1934.

Sonen friherre Carl Wilhelm Klingspor, fortsatte i faderns spår och utvecklade såväl industrin som gården. 1920 var omkring 350 personer sysselsatta på Råbäck och de gårdar som hörde dit.

Släkten Klingspor hade Råbäck i sin ägo drygt 100 år. Egendomen kom därefter att ingå i ett stort godskomplex som även omfattade Hellekis säter, Österäng, Bosgården, Helledal och andra gårdar på och nedanför Kinnekulle. År 1994 köptes Råbäck, Trolmen samt Bosgården av familjen Söderblom.

Det nuvarande corps-de logiet byggdes 1666 i en våning i en våning, idag är det inte lätt att se några spår efter den timrade karolinska byggnaden. 1819 ägde en stor till- och ombyggnad rum, då tillkom övervåningen, även den gamla inredningen i bottenvåningen förändrades vid detta tillfälle.

1882 skedde förändringar av huvudbyggnaden, fasaderna fick pilasterindelning och takkuporna ändrads. 1918 skedde fler ombyggnader, den berömde arkitekten Isak Gustaf Clason anlitades. Han gav huset den herrgårdsstil som den fortfarande har och lät revetera fasaden. På 1950-talet moderniserades mangårdsbyggnaden invändigt och förvandlades till en modern bostad åt friherre Stig Klingspor och hans familj.

Råbäcks park fick sin egentliga utformning under 1700-talet eller början v 1800-talet då den engelska parkstilen var populär. Slingrande gångar som tog sig fram till behagliga tillflyktsorter anlades, den turkiska paviljongen på höjden framför huvudbyggnaden är en sådan, en annan viloplats är Apostlagrottan. Där fanns det tidigare en stor alm med 12 stammar – därav anknytningen till apostlarna. På 1700-talet försågs platsen med lika många stubbar av sten idag finns de kvar som ett minne av den då dagliga motionen som då inskränkte sig till stilla promenader och långa vilostunder i parken.

Under 1800-talets senare del fick parken också flera figurgrupper ur bröderna Grimms sagovärld. Några av dem är ännu bevarade liksom en skulptur i zinkplåt som föreställer Pandora, denna stod tidigare på Råda Säteri.

Efter ombyggnaden 1882 är det mesta av den fasta inredningen borta. Den pampiga spiralformade trätrappan i hallen är dock kvar. Innanför hallen med utsikt mot stranden ligger matsalen och bredvid vardagsrummet och kontoret. I stora salongen på andra våningen finns en väl bevarad fransk panoramatapet med motiv från Indien. Tydligen ansågs en del av scenerna som något lättsinniga av herrskapet Silfverschiöld, de lät barnen skjuta till måls med pilar mot de olika figurerna, särskilt utsatta var de lättklädda dansöserna. Fritz von Dardel försökte restaurera skadorna genom att måla i mönstret och därmed get tapeten extra affektionsvärde

Ägarelängd

År 1416
Vadstena kloster avträdde Råbäck med bröderna Bengt och Erik Magnusson (styckad sköld)
Gården tycks omgående ha överlåtits till ägaren av Hönsäter, Fikke Grupendal. Dottern Kristina, än kallad Fikkesdotter, än Grupendalsdotter, död 1473, ärvde gården efter fadern. Hon var gift med väpnaren Amund Andersson i Medeldalen. Äktenskapet var barnlöst, varför makarna sålde Råbäck, förmodligen 1471.

År 1471
Råbäck köptes av riddaren och riksrådet Otte Torbjörnsson. Han var västgötarnas hövitsman vid Axevallas förstöring. Han kom i tvist med Danzig, sattes i fängelse 1473 och avrättades 1474

År 1474
Otte Torbjörnssons änka Maria Bodesdotter sålde gården 1495

År 1495
Gården köptes av mågen Tore Olofsson Pyting till Håberg, gift med Malin Ottesdotter

Omkring År 1500
Gården övergick till mågen Olof Amundsson Stake frön Hönsäter, död före 1526, gift med Hamfrid Toresdotter Pyting, död 1558. Därigenom blev Olof Stake herre till Berg i Holms socken i Dalsland, Håberg i Flo socken och Råbäck i Medelplana socken. De två sistnämnda gårdarna fick han genom sin hustru.

År 1544
Först 1544 ärvdes Råbäck av sonen Mauritz Olofsson Stake, död 1566. Han var en av de herrar som 1560 underskrev Gustav Vasas testamente. 1565 gjorde han infall i Norge och brände en del av Akershus län. Han dog på gården Håberg. Han var gift med Anna Göransdotter av Forstena-ätten och blev därvid svåger med Knut Axelsson Posse på granngården Hellekis

År 1566
Råbäck ägdes gemensamt av Anna Göransdotter, död 1591 och sönerna Göran och Eggert.

År 1591
Gården ärvdes av Göran Mauritzson Stake, död 1593 på Råbäck, gift med Karin Hansdotter Kyle, död 1623. Göran Stake blev Vadstena slotts förste ståthållare 1588 och var sedan 580 Johan III: s kammartjänare. Gift 1589 med Karin Kyle, dotter till riksrådet och ståthållaren Hans Claesson Kyle och friherrinnan Anna Gabrielsdotter Oxenstierna.

År 1593
Gården sköttes för de minderåriga barnens räkning av änkan Karin Kyle som 1600 gift om sig med riksrådet Bo Ribbing.

Är 1623
Efter moderns död skrev sig hovmarskalken hos hertig Johan, ryttmästaren Hans Göransson Stake, liksom den äldre ogifte brodern Mauritz, till gården. Hans Stake, död 1624, begravd i Kullings-Skövde, gift med Anna Kafle, som levde som änka till 1647, dotter till Gustaf Olofsson Kafle och Christina Ribbing, fick genom giftermålet gården Olofstorp, där han dog.

År 1624
Råbäck ärvdes av sonen, kapten Gustaf Hansson Stake, död 1644 i Landskrona under kriget med Danmark. Han var gift med Märta Oxehufud, dotter till Anders Olofsson Oxehufud och Margareta Lillie.

År 1644
Gustaf Stake, efterlämnade två minderåriga söner, Anders född 1642 och Lennart född posthumus 1644. Modern gift om sig med assessorn Gabriel Gyllegrip död 1685.
Anders Stake ärvde gården. Även han blev assessor. Han gift sig första gången med sin styvfars syster Gertrud Gyllengrip och andra gången med Anna Christina Posse, dotter till ryttmästaren Harald Posse och Märta Ribbing. Anders Stake dog 1682.

År 1682
Gården övergick till brodern Lennart, major över ett kompani Västgötar infanteri. Han blev gift med en dotter till sin styvfar i dennes tidigare äktenskap. Han dog redan året efter övertagandet av gården 1683

År 1683
Mauritz Andersson Stake, son till Anders, ärvde Råbäck efter farbrodern Lennart. Han var gift tre gånger. I sitt andra gift med Magdalena Rutensköld, död 1717, hade han sonen Carl Magnus. Denne var född 1708, han blev major och dog ogift på Täppesås boställe vid Eksjö och slöt på svärdssidan denna gren av Stakeätten. Mauritz Stake dog 1728.

År 1728
Råbäck övergick till Anders och Lennart Stakes halvbror, landshövding Gabriel Gyllengrips son, hovjunkare Johan Gabriel Gyllengrip, gift med Maria Elisabeth Uggla.

År 1752
Efter Johan Gabriel Gyllengrips död ägde änkan Råbäck till sin död 1766.

År 1766
Då ätten Gyllengrip utslocknade med Johan Gabriel Gyllengrip och hans syskon övergick Råbäck till Maria Elisabeth Ugglas systerson, landshövdingen i Skaraborgs län, friherre Jakob Konstanin Fock, död 1803.

År 1803
Gården ärvdes av sonen, majoren friherre Karl Georg Fock, död 1838. Denne sålde Råbäck 1820 till justiemannen, landssekreterare i Skaraborgs län, Casper Ehrenborg.

År 1820
Casper Ehrenborg, gift med Fredrika Carlqvist, dog 1823. Han lät utföra omfattande byggnadsarbeten på Råbäck.

År 1823
Änkan bodde kvar på gården efter mannens död till dess arvingarna 1831 sålde gården

År 1831
Råbäck köptes av friherre Nils August Silfverschiöld till Koberg död 1874

År 1874
Gården ärvdes av sonen, kabinettkammarherre friherre Carl Otto Silfverschiöld, död 1879, gift med friherrinnan Ulrika Wilhelmina Theresia Lovisa Charlotta von Platen, död 1860

År 1879
Råbäck övergick till dottern Louise Silfverschiöld och hennes make, hovmarskalken friherre Carl Klingspor, död 1911

År 1911
Ägare av Råbäck blev sonen, friherre, senare greve Wilhelm Klingspor, född 1880, död 1963 gift med Brita född Ramel

År 1963
Vid faderns bortgång ärvde sönerna Carl-Gustaf Klingspor, gift med Lillemor född Mannerheim och friherre Stig Klingspor gift med Christina, född Sparre af Söfdeborg Råbäck med tillhörande gårdar

I mitten av 1990-talet såldes Råbäck av den dåvarande ägaren Klingspor, efter att gården varit släktens ägo i nästan 100 år. Råbäcks Slott är i dag i privat ägo och inte öppet för allmänheten

Källor: Gårdarna kring kinnekulle och Bygden kring berget

Tjänstefolk och torpare under  Råbäcks slott

BoendeårNamnFödelseårFödelseort
Gamla Anna på Råbäck-1704
Jöns Jacobsson, allmosepojke 1682-
-1694Per Jonsson
-1694Anders Andersson, måg till ovan
Oluf Håkansson, fogde1664-1754
Hustru 1 Maria Andersdotter1685
Dotter Catharina1724Medelplana
Sigge Olufsson, gårdsfogde1716
Hustru Catahrina Olufsdotter1724Medelplana
Fader Oluf Håkansson
Moder Maria Andersdotter
Dotter Annika -1746
Son Nils1750
Dotter Ewa1752
Dotter Maria1756
Son Olof1747-1753
Torsten Persson1726
Hustru Annika Siggesdotter1724
Oäkta son Per1757Medelplana
Jonas Bengtsson1753Medelplana
Fader Bengt
Moder Lena Jonsdotter
Margareta Elisabet Uggla, änkefru1705-1766
1760-Catharina, natt och dagfröken1736
Ann-Maja Bergström, jungfru1729
-1753Maria Segerdal, jungfru1723
Greta Lind, jungfru1734
Ulrika Hagestam Lotberg, jungfru1732
Greta Fogelberg, jungfru1736
Nils Persson, dräng1730
Sven Jonsson, dräng1726
Sven Andersson, dräng1731
Jonas Andersson, dräng1729
Måns Larsson, dräng1731
Oluf Hansson, dräng1729
Nils Walbom, dräng1732
Swen Andersson, dräng1731
Jakob Lundberg, dräng
Torsten Persson, dräng1726
Erik Swensson, dräng1738
Anders Andersson, dräng1734
Lennart Andersson, dräng1736
Sigge Lennartsson, dräng1734
Lars Persson, dräng1737
Anders Larsson1738
Peter Swensson1735
Anders Nilsson, dräng1740
Amanda Pärsdotter, piga1725
Annika Siggesdotter, piga1724
Lena Jonsdotter, piga1724
Elin Larsdotter, piga1729
Maria Olufsdotter, piga1721
Kristin Olufsdotter, piga1721
Maria Larsdotter, piga1720
Anna Jonsdotter, piga1731
Kristin Larsdotter, piga1731
Maria Andersdotter, piga1734
Kristin Cronstedt, piga1726
Maria Olofsdotter, piga1742
Kristin Andersdotter, piga1724
Beat Jonsdotter, piga1734
Stina Hansdotter, piga1739
Greta Lennartsdotter, piga1739
Maria Andersdotter, piga1740
1771-Sven Jansson, de
1771-Maria Ullberg, jungfru1734
1771-Maria Persdotter, piga
1771-Lena Wallqvist, piga
1771-Nils Andersson, dräng
1771-Gossen Anders Johansson
1772-Maria Jonsdotter, piga1752Österplana
Fader Johan Påfvelsson
Moder Elin Johansson
1772-Catarina Andersdotter, piga1718
Anders Svensson, dräng1747Kestad
Fader Sven Nilsson
Moder Bolla Bengtsdotter
1774-Maria Margareta Ternberg, madmoiselle
1774-Elin Larsdotter, piga1749Österplana
Fader Lars Larsson
Moder Anna Persdotter
1775-Oluf Svensson, dräng1750
1776-Britta Maria Holm, kammarjungfru1747
1776-Claes Stenhammar, handelsbetjänt1752Medelplana
Fader Anders Stenhammar
Moder Karin Nilsdotter
1776-Lars Torstensson, dräng1750Västerplana
Fader Torsten Nilsson
Moder Maria Jeansdotter
1778-Hustru Maria Jonsdotter
Son Anders1778Medelplana
1776-Karin Eriksdotter, piga1757
1776-Anna-Cataharina Norling1758
Anna Catharina Lidberg, hushållerska1756
1776-Ingrid Tibbelblad, hushållerska
1777-Cajsa Nilsdotte, piga1760
1778-Stina Månsdotter, piga1756
1778-Bolla Eriksdotter1753
1778-Anna Catharina Lidman, kammarjungfru1752
1778-Stina Eriksdotter1757
1779-Maria Stina Hammardal, kammarjungfru1756
1774-Carolina Maria Knop, hushållerska1751
1775-Catharina Sahlander hushållerska1743
1779-Anders Camelin, betjänt1752
Jacob Constatin Fock-1803
Hustru Catharina Magdalena Hård
Dotter Fredrika1769-1782Medelplana
Stina Svensdotte1771Forshem
Stina Andersdotter1773Österplana
Fader Anders Larsson
Moder Karin Larsdotter
Elsa Lilla Sjöberg1769Skövde
Catharina Olsdotter1763Götene
Beata Lundberg1785Råda
Annika Olsdotter1763Härende
Ingrid Nilsson1759Järpås
Brita Andersdotter1790Wedum
Maja Svensdotter1784Medelplana
Fader Sven Påfvelsson
Moder Brita Pehrsdotter
Lena Larsdotter1788
Cajsa Svensdotter1784Medelplana
Milda Mederin1796Skövde
Greta Jonsdotter1795Flistad
Lisa Jonsdotter1794Österplana
Fader Jonas Svensson
Moder Kierstin Larsdotter
Marta Larsdotter1789Forshem
Stina Olofsdotter1783Björsäter
Brita Jonsdotter1790Västerplana
Fader Jon Svensson
Moder Maria Jonasdotter
Maria Eriksdotter, kökspiga1792Askersund
Greta Olofsdotter, brygghuspiga1790Medelplana
Fader Oluf Larsson
Moder Lena Olufsdotter
Maria Svensdotter, ladugårdspiga1798Medelplana
Fader Sven Jonsson
Moder Annika Pehrsdotte
Anna Larsdotter1792
Cajsa Andersdotter Carlgren1792Medelplana
Fader Anders Carlgren, soldat
Moder Marja Pehrsdotter
Britta Andersdotter Lilja1796
Britta Stina Jonsdotter1802
Cajsa Svensdotter1786
-1804Johannes Larsson, dräng1775
1804-Lars Svensson, dräng1778Medelplana
1804-Johannes Jonsson, dräng1776
Sven Svensson, dräng1744
Gustaf Jonsson, dräng1778
Anders Larsson, dräng1790
Lars Andersson, dräng1763Medelplana
Sven Svensson, dräng1785Forshem
Olof Hansson, väktare1734
Jonas Börjesson, trädgårdsdräng1778Medelplana
Hustru Maria Olofsdotte1781Medelplana
Son Johannes1804-Medelplana
Johannes Svensson, trädgårdsdräng1780
Lars Eriksson, trädgårdsdräng1782Ullervad
Maria Larsdotter, piga1780
Lisa Jonsdotter, piga1774
Maria Olofsdotter, piga1781
Maria Larsdotter, piga1788
Anna Eriksdotter, piga176
Catharina Svensdotter, piga1789Källby
Stina Nilsdotter, piga1784
Blinde Harald1743-1800
Hustru Catharina Jonsdotter torparhustru1761-1804
Lars Jansson
Moder Brita Hansdotter
Dotter oäkta Maria 1809
Sven Johansson, dräng1823Örslösa
Jacob Borell, dräng1820Kyrkefalla
Håkan Pettersson, dräng1780-1839Börstig
Pehr Andersson, dräng1817Medelplana
Fader Anders Pehrsson
Moder Stina Andersdotter
Anders Olausson, dräng1820Härene
Anders Lundqvist, dräng1818Örslösa
Gustafva Pettersdotter, piga1812Ekshärad
Maja Andersdotter, piga1821Medelplana
Fader Anders Pehrsson
Moder Stina Andersdotter
Stina Andersson, syster till Maja1825Medelplana
Lars Svensson, hästdräng1809Hellekis
A Granat, fanjunkareKihla
M Bergström, inspektor1793Ullerud
Lars Fredrik Hjertström, inspektor1807Millesvik
LM Winberg, inspektor1823Göteborg
Hustru Emma Charlotta Magnusdotter1807-1843Göteborg
Son Emil Wilhlem 1843-1844Medelplana
Andreas Bengtsson, dräng1790Husaby
Carl Petersson, dräng1793Amnehärad
Bengt Håkansson, dräng1798Falköping
Anders Andersson, dräng1808Medelplana
Fader Anders Ram, soldat
Moder Annika Andersdotter
Johannes Larsson, dräng1796Forshem
Johannes Andersson, dräng1800Varnhem
Elias Olof Svanberg, dräng1807Svanskog
Axel Svensson, dräng1800Väse härad
Sven Larsson, dräng1809Forshem
Johannes Larson, dräng1802-1840Gunlatorp
Fader Lars Eriksson
Moder Maria Jonsdotter
Hustru Lisa Nilsdotter1796Österplana
Fader Nils Bengtsson
Moder Brita Gustafsdotter
Dotter Brita Stina1837Medelplana
Sara Ekman, kammarpiga17931793Sandhem
Cajsa Carlgren, piga1792Medelplana
Catharina Jonsdotter, piga1797Medelplana
Lisa Nilsdotter, piga1796Österplana
Maja Andersdotter, piga1793Forshem
Anna-Maria Jansdotter, piga1805Medelplana
Cajsa Larsdotter, piga1800Björnsäte
Brita Stina Jacobsdotter, piga1809Mariestad
Britta Stina Bergström, piga1844Medelplana
Carl Georg Fock, major1763Sandhem
Fader Jacob Constatin Fock
Moder Catharina Magd. Hård
Hustru Friherrinna C Köhler1779Jönköping
Son Axel Jacob1799Medelplana;
Dotter Brig. Catharina1800Medelplana
Son Carl Georg1805Medelplana
Son Adolf Gustaf1808Medelplana
J C1810Medelplana
Anders Olsson,1773Medelplana
Sven Bengtsson1770
Andreas Bengtsson1789Medelplana
Jan Carlsson1787Sandhem
Johannes1797Varnhem
A. Flodin, betjänt1790Floda
Hustru Beata Lindberg1785Råda
Son Anders Petter1814
Anders Jansson1788Sandhem
Sven Lasson1792Forshem
Sven Ericsson1794Medelplana
Anders Andersson1795Medelplana
Jan Svensson1794Åsaka
Lars Andersson1793Medelplana
Eric Söderlund, trädgårdsmästare1795Hassle
Anders Fägersten1795Flistad
Johan Andersson1795Järpås
Jonas Olofsson797Medelplana
Fader Oluf Larsson, trädgårdsmästare
Moder Lena Olufsdotter
Anders Henricsson1792
Lars Jonsson Friberg1796Torsö
Lars Börjesson1792Medelplana
Fader Börje Larsson
Moder Brita Olufsdotter
Karl Andersson1797Forshem
Carl Lindberg, trädgårdsmästare1763Göteborg
Hustru Christina Blomström
Dotter Brita Gustafva1821Medelplana
Andreas Bengtsson1790Husaby
Anders Jeansson Dristig, dräng1785-1806Medelplana
Oäkta son Johannes moder Lisa Pettesdotter1818Medelplana
Casper Ehrenborg, justitieombudsman1788-1823Hjelmshult
Fader major Jöns Ehrenborg
Moder Beata Maria Tham
Hustru Fredrika Carlqvist1794
Fader Nils Carlqvist, handlare
Moder Anna Kristina Reimer1764-Karlstad
Son Jan August1814-1824Medelplana
Dotter Catharina Elisabeth "Betty"1818Medelplana
Son Richard Michael1819-1819Medelplana
Son Richard Samuel Vilhelm1821Medelplana
Dotter Anna Beata1813Mariestad
Dotter Maria Ulrika1815Mariestad
Dem. A. Westman1804Skara
Anna Christina Carlqvist, änkefru1764-1825Karlstad
Dotter Christina1793Karlstad
A. Lundqvist, inspektor
Hustru Hedda Wernberg1789
Dotter Maja Stina1818Medelplana
Sven Svensson, dräng-1815
Carl Persson, dräng i Vässäter1797
Moder Catharina Jonsdotter
Oäkta son Anders1826Medelplana
1805-Jon Assersson1783Forshem
Gustaf Nylund, trädgårdsmästare1789
Hustru Maria Sofia Myrman1791Göteborg
Son Johan August1822Wemmerlöv
Dotter Maria Helena1825Wemmerlöv
Son Andes Gustaf1828Wemmerlöv
Son Johan Fredric1830Wemmerlöv
Son Carl Adolfph1832Medelplana
Carl Boman, trädgårdsmästare1784Godegård
Hustru Lovisa Carlotta Dahlgren1795Vintrosa
Dotter Anna Cajsa1826Karlskoga
Dotter Sofia Charlotta1831Grevbäck
Son Carl August1833Medelplana
Dotter Matilda Augusta1838Medelplana
Fosterson Carl Gustaf1822Godegård
Anders Persson, arbetare1809-1842
Hustru Catharina Svensdotter
Son August1842
Andreas Johansson, dräng senare rättare 1815Grolanda
Hustru Greta Nilsdotter1819
Son Claes Johan1842Medelplana
Dotter Maja Cajsa1845Medelplana
Son Anders Gustaf1847-1848Medelplana
Son Anders August1849Medelplana
Dotter Emma Christina1851Medelplana
Dotter Anna Lovisa1854Medelplana
Son Carl Otto1858Medelplana
Andreas Johansson1819Medelplana
Fader Johan Andersson
Moder Catharina Larsdotter
Hustru Greta Andersdotter1816
Son Anders Niclas1840
Son Lars Johan1843Medelplana
Son August1845Medelplana
Son Carl Eric1848Medelplana
Son Per Axel1851Medelplana
Dotter Mathilda Elisabeth1854Medelplana
Dotter Anna Lovisa1857Medelplana
Anders Jonsson, statare Jonsbol1819Medelplana
Hustru Cajsa Svensdotter1813Medelplana
Maja Jonsdotter, piga1824
Oäkta son Carl Johan1851Medelplana
Carl Johansson, statare
Hustru Maja Stina Larsdotter1816
Son Johan Ludvig1852Medelplana
Abraham Svensson, inhyses
Hustru Inga Cajsa Andersdotter1818
Son Johan August1853Medelplana
Pehr Svensson, statare1820Mellby
Hustru Anna Larsdotter1823Mellby
Dotter Anna-Greta1846Mellby
Dotter Carolina1853Medelplana
Dotter Christina Albertina1856Medelplana
Son Lars Johansson1851Medelplana
Bengt Jonsson, statare
Hustru Catharina Carlsdotter1821
Son Carl August1854Medelplana
Lars Andersson, dräng
Hustru Maja Jonsdotter1824
Dotter Anna Lovisa1855Medelplana
Gustaf Jonsson, dräng
Hustru Anna Ekeroth1835
Dotter Anna Lovisa1856Medelplana
Son Fredrik Joachim1859Medelplana
Cajsa Andersdotter1835
Dödfödd son1857-1857Medelplana
Gabriel Gustafsson, dräng
Hustru Cajsa Andersson1828
Son Gustaf Emil Medelplana
Dödfödd1860-1860Medelplana
Cajsa Svensdotter, piga
Oäkta son Gustaf1850Medelplana
Anna Johansdotter, piga1828
Dotter Anna Mathilda1859Medelplana
Cajsa Svensdotter, piga
Oäkta son Gustaf1850Medelplana
Abraham Olof Vikström, skeppare
Hustru Inga Jonsdotter
Son Gustaf1842Medelplana
Johan Pehrsson, dräng1826Tunhem
Mattias Andersson, dräng1823Husby
Johan Johansson, dräng 1825Saleby
Cajsa Ericsdotter, piga1827Tveta
Christina Boman, piga1826Saleby
Greta Larsdotter, piga1828Medelplana
Fader Lars Andersson
Moder Stina Larsdotter
Annika Jonsdotter, piga1825Medelplana
Fader Jon Jansson
Moder Lena Larsdotter
Johanna Andersdotter, piga1822Medelplana
Fader Andes Bengtsson
Moder Ingrid Larsdotter
Johanna Johansdotter, piga1822Kosta
Maja Jonsdotter, piga1824Ullervad
Johan Johansson, dräng1825Varnhem
Eric Johan Vahlström, dräng1827Lidköping
Johannes Lenberg, dräng1821Forshem
Olaus Nilsson dräng1825Forshem
Carl G. Hallberg, dräng 1822Östergötland
Carl Jonsson, dräng
Fader Johan Abrahamsson
Moder Maja Larsdotter
Anders Johansson, dräng1819Hasslösa
Gustaf Jonsson, dräng1829Forshem
Johan Johansson, dräng1828Österplana
Fader Johannes Jonsson
Moder Maja Andersdotter
Pehr Johansson, dräng1814Forshem
Alexander Friberg, dräng1818Synnerby
Pehr Andersson, dräng1817Medelplana
Fader Anders Pehrsson
Moder Stina Andersdotter
Anders Olausson, dräng1820Härened
Anders Lundqvist, dräng1818Örslösa
Anders Bengtsson, dräng1812Örslösa
Johannes Bengtsson, enkeman, dräng1805
Sven Jonsson, dräng1811Forshem
Johannes Isacsson, dräng1816Västerplana
Fader Isac Abrahamsson
Moder Stina Andersdotter
Johan Blomberg, dräng1816Uddevalla
Gustaf Andersson, dräng1819Forshem
Anders Stom, dräng1813Hällekis
Fader Johannes Stomberg
Moder Greta Håkansdotter
Johan Magnusson, dräng1814Sävsred
Maja Jonsdotter, piga1822Horred
Maja Andersdotter, piga1819Källby
Fader Lars Andersson
Moder Stina Larsdotter
Anna Flink, piga1814Ottestad
Anna Larsdotter1817Kungsten
Fader Lars Bergström
Moder Johanna Svensdotter Vinberg
Inga Lenberg, piga1825Björsäter
Stina Larsdotter, piga1821Skeby
Maria Johansdotter, piga1826Medelplana
Fader Johannes Larsson
Moder Lisa Nilsdotter
Britta Maria Johansdotter, piga1825Källby
Stina Kristina Andersdotter, piga1827Vänersborg
Anna Maria Andersdotter, piga1822Husaby
Stina Andersdotter, piga1826Skarstad
Maja Jonsdotter, piga1824Härene
A. G Lindblad, mamsell1810Nerike
Gustafva Pettersdotter, piga1812Eskilsäter
Niclas Andersson
Hustru Anna Larsdotter
Son Johan August 1860Medelplana
Johannes Larsson
Hustru Lisa Nilsdotter1796Österplana
Fader Nils Bengtsson
Moder Brita Gustafsdotter
Dotter Lisa1840Medelplana
Maja Andersdotter, piga1821Medelplana
Fader Anders Pehrsson
Moder Stina Andersdotter
Sara Andersdotter, piga1825Medelplana
Fader Anders Pehrsson
Moder Stina Andersdotter
Anna Jonsdotter, piga1811Grolanda
Brita Bengtsdotter, piga1811Näs
Christina Jonsdotter, piga1817Råda
Stina Greta Pehrsdotter, piga1812Ölserud
Anna Jansdotter, piga1819Medelplana
Fader Jan Svensson
Moder Maja Larsdotter
Inga Andersdotter, piga1817Mellerud
Maria Jonsdotter, piga1822 Medelplana
Fader Jonas Olofsson
Moder Greta Samuelsdotter
Maria Jonsdotter piga1816Källby
Greta Nilsdotter, piga1818Sävared
Maria Chatarina Andersdotter, piga1823Åsaka
Annika Jansdotter, piga1825
Anders Johansson1816Forshem
Hustru Maria Johansdotter1815Medelplana
Fader Johan Skog
Moder Annika Månsdotte
Son Johannes1839Medelplana
Änkan efter drängen Johannes Larsson1802Gunlatorp
Lisa Nilsdotter1796Österplana
Fader Nils Bengtsson
Moder Brita Gustafsdotter
Dotter Maria1826Medelplana
Dotter Johanna1829Medelplana
Son Johannes1834Medelplana
Dotter Britta Stina1837Medelplana
Dotter Anna Lisa1840Medelplana
Olof Larsson1812Mellby
Hustru Anna Jonsdotter1816
Son Lars Gustaf1842Medelplana
Dotter Inga Maja1845Medelplana
Dotter Augusta Fredrika1852Medelplana
Maja Greta Svensdotter, piga 1828Västerplana
Fader Sven Andersson
Moder Britta Pehrsdotter
Britta Larsdotter, piga1826Mellby
Pehr Magnusson, torpare17981798Lumbers hög
Olus Olofsson, dräng1825Halltorps gods
Andreas Johansson, dräng 1816Västerplana
Andreas Landqvist, dräng1820Larv
Gabriel Ericsson, enkeman1823Medelplana
Olaus Jonsson1820
Hustru Christina Norberg1825

Boende, tjänstefolk, statare, arbetare vid Råbäcks Säteri
Boende på torp och gårdar under säteriet. Knapegårdshage, Bäckgården, Jutagården, Kjellstorp

BoendeårNamnFödelseårFödelseort
-1886Anders Erik Svensson, betjänten1870Linköping
1886-1886Augusta Anna Larsdotter, piga1857Grummered
1886-1887Kristina Jonsdotter, piga1857Järpås
1886-1889Charlotta Andersdotter1849Wenersberg
1886-1888Maria Elisabet Gustafsson, emig. 1888 Amerika1861Medelplana
1888-1888Hildur Elsa Catharina Persson1869Göteborg
1888Anna Kajsa Andersdotter1849Forshem
1888Mathilda Maria Svensdotter1866Västerplana
1885Johan Oskar Persson1858Husaby
1885Hustru Maria Larsdotter1852Hangelösa
Son Johan1888-1888Medelplana
Son Frans Henning1887Medelplana
1887-Anders Gustaf Nilsson1872Medelplana
Johan Fredrik Eriksson, förvaltare1846Ledsjö
Hustru Ida Hildegard Lundberger1858Norrbarke
Son Johan Wilhelm, tekniker1879Medelplana
Son Carl Gustaf Erik1881Medelplana
Son Harald Fredrik, järnvägsarbetare, bokhållare1883Medelplana
Beda Andersdotter, piga1873Holmestad
1887-Frans Jonsson, bokhållare1857Forshem
1896-Hustru 1 Anna Charlotta Eriksson1861Kil
Hustru 2 Emma Matilda Sundberg1857Vinköl
Maria Karolina Svensdotter, piga1887Sunnersberg
1884-1885Johan August Borell1863Synnerby
-1884Wilhelm Larsberger1852Wånga
-1883Alfred Lagerberg1857Ledsjö
Anna Beata Utter, mamsellen1838Nysund
-1882Maja Stina Larsdotter, piga1848Medelplana
-1886Johanna Sunnerdal1854Sunnersberg
-1882August Petersson1866Fullösa
-1883Maria Lovisa Larsson, piga1863Medelplana
Hulda Natalia1883Medelplana
1881-1882Lovisa Persdotter1862Medelplana
1884-1887Thilda Maria Svensdotter, piga1866Västerplana
1884-1885Hanna Josefina Andersson1867Yxnarum
1884-1886Maria Wilhelmina Jonsson1865Härened
1885-1886Anna Sofia Persson1870Medelplana
Anna Lovisa Lundgren1864Medelplana
1886-1887Maria Elisabeth Gustafsson1861Medelplana
1886-1888Anna Josefina Johansson1865Roglösa
-1889Larsdotter1848Medelplana
1887-1888Anna Johansdotter1848
1887-1888Viktoria Björk1869Medelplana
1881-Peter Wilhelm Lundberg1822Wånga
1881-Carl Fredrik Lagergren, löjtnanten1849Ledsjö
1886-Lars Gustaf Zander, bokföraren1835Botilsäter
1886-Hustru Karolina Kristina Wilhelmsson Berg1847
1886-Dotter Olga Elisabet1877Frykerud
1886-Dotter Ebba Carolina1880Frykerud
1886-Dotter Tyra Gustava1882Frykerud
1886-Dotter Sigrid Wilhelmina1884Frykerud
1887-Johan Wilhelm Apelqvist, handelsföreståndare1864Husaby
Ellen Magdalena Ter. Andersson, hushållerska1882Sventorp
Karl Maurits Johansson, handelsbiträde1890Medelplana
Erik Wilhelm Svensson, handelsbiträde1895Råda
Klas Algot Karlsson, handelsbiträde1889Hangelösa
Sven Harry Nilsson, handelsbiträde1903Hovby
Amelie Frideborg Krona, tjänarinna195Medelplana
1886-888Lotta Nilsdotter, piga1861Grums
1888-1889Kristina Mathilda Carlsdotter1868Österplana
1889-Thilda Sjöberg1866Österplana
Johannes Jonsson Funke, rättare 1840Otterstad
Hustru Johanna Elisabeth Rydberg1840Mellby
Son Ernst Johan1870Medelplana
-1889Dotter Beata Katrina1873Medelplana
Son Carl Pontus1876Medelplana
Son Gustaf Albert1877Medelplana
Dotter Olga Johanna1879Medelplana
Son Fritz Brynolf1881Medelplana
Dotter Gerda Elisabeth1883Medelplana
Son Nils Georg1886Medelplana
1883-18960Anders Johan Johansson Hendén1851Tådene
1883-1890Hustru Maria Lovisa Andersdotter1863Medelplana
-1890Dotter Hilda Natalia1883-1887Medelplana
-1890Dotter Elin Amalia1885-Medelplana
-1890Dotter Jenny Maria1887Medelplana
-1890Son Viliam Teodor1889Medelplana
1884-1890Svärmor Katarina Jansdotter1819Medelplana
-1883Svante Larsson, statkarlen1838Härened
-1883Hustru Inga Lisa Svensdotter1849Medelplana
1888-1890Alfred Larsson, dräng1861
1888-1890Hustru Maria Karolina1850Otterstad
1888-1890Son Karl Alrik1888Sävared
1889-1890Dotter Anna Maria1889Medelplana
Jonnes Larsson, statkarlen1841-1888Hjälstad
Hustru Anna Stina Persdotter1829Odensåker
-1884Son Johan August1864Hjälstad
Son Frans Ludvig1866Hjälstad
-1884, 1887-88Son Sigfrid1869Hjälstad
1887-1888Ludvigsson Carlqvist Östrand1868Kinne Kleva
-1886Håkan Håkansson, trädgårdsmästare1825Everöd
-1886Hustru Anna Hansdotter1818Wram
Styvdotter Betty Sofia1848Qvibille
-1886Dotter Tilda Elida1854Qvibille
-1886Fosterson Carl Gustaf1886Göteborg
-1883Anders Johan Hendén dräng1851Tådene
1884-1886Anna Lovisa Lundgren, piga1864Medelplana
1886-Anders Bengtsson Lundberg, trädgårdsmästare1848Hyby
1886-Hustru Maria Lundqvist1844Gudmundsberg
Dotter Agda Maria1884Mo
1889-1890Gustaf Linus Pettersson, trädgårdsdräng1865Varnhem
1889-1890Gustaf Samuel Engström, trädgårdsdräng1870V:a Gerum
1887-1889Johan Wilhelm Karlman, trädgårdsdräng1870Medelplana
1887-1889Carl Johan Eliasson, trädgårdsdräng1866Nysund
1887-1888Thilda Maria Svensdotter, piga1866Västerplana
Torsten Sven Thorstensson1851Åhus
1889-Hustru Olivia Augusta Bengtsson1861Träslöf
1883-1885Anna Lisa Andersdotter, piga1854Medelplana
Oäkta dotter Walborg Helena1885Medelplana
1888-1889, -1891Lotta Nilsdotter,piga, emigrerade till Amerika1861Grums
Gabriel Gustafsson, smed statkarl1827Forshem
Hustru Kajsa Andersdotter1829Medelplana
-3775Dotter Maria Gabriella1867Medelplana
Dotter Anna Ottonia1871-1890Medelplana
Son Johan Martin1869Medelplana
Dotter Ida Maria1875Medelplana
Anders Jonsson, snickare statkarl inhyses1819Medelplana
-1885Hustru Kajsa Svensdotter1813Medelplana
1884-1890Dotter Augusta1856Medelplana
Lena Svensdotter, inhyses änka1830Källby
1890-Karl Gustaf Adolf Klingsport, friherre1847-1911
Hustru Sofie Louise Silfverschiöld1859Tölö
Son Karl Wilhelm Orozco1880Göteborg
Son Otto Gustaf Adolf1882Göteborg
Son Karl Mauritz Bogislav1887Göteborg
Fröken Stefania Gabriella Charlotta Klingspor syster1849Skärkind
Josefina Vilhelmina Spångberg, tjänarinna1874Södermanland
Emma Elvira Elisabeth Klasson, tjänarinna1883Otterstad
Elisabeth Kristina Sundberg, sekreterare1883Skellefteå
Albertina Vilhelmina Gustafsson, hushållerska1868Gökhem
Nanny Axelina, hushållerska1899Medelplana
Ernst Johan Oskar Andersson Olin, chaufför1879Örebro
-1890Anna Kajsa Andersson, piga1849Forshem
-1890Maria Svensdotter, piga 1866Västerplana
1891-1894Selma Josefina, Wennerberg, piga1875Österplana
1892-Matilda Norberg, piga1865Fullösa
1892Oäkta son Axel1887Björnsäter
1892-1894Selma Olivia Walberg, piga1871Fullösa
1892-1895Johan Karl Eriksson, kusk1854Jumskil
1894-1896Emma Maria, piga1863-1896Starrkärr
1896-Solfia Matilda Karlsson, hushållerska1824Näs
-1893Arthur Erik Svanlund, betjänt1870Linköping
Johan Oskar Persson, kusk1858Husaby
Hustru Maria Larsdotter Bergström 1852Hangelösa
Fosterdotter Anna Matilda Lundgren1885Hangelösa
1893-1896Frans Albert Petersson, arbetare emi. Amerika1860Husaby
Johan Fredrik Ericsson, förvaltare1846Ledsjö
Hustru Ida Hildegard Lundberger1858Norbräke
Son Johan Wilhelm1879Medelplana
Son Karl Gustaf Erik1881Medelplana
Son Harald Teodrik1883Medelplana
Augusta Karolina Rapp, tjänarinna1887Kyrkefalla
Oäkta son Karl Ebbe1914Göteborg
-1896Anna Brita Utter, ladugårdspiga1838Nysund
1896-Eva Magdalena Lagercrantz, ladugårdspiga1862Sandsjöl
-1892Anna Lovisa Lundqvist, piga1864Medelplana
Anna Matilda Johansdotter, piga1868Västerplana
1893-1895Ida Aqvilia Johansdotter,m piga1873Västerplana
1895-Lovisa Persdotter, piga1877Medelplana
1892-Thilda Sjöberg, piga1866Österplana
1893-1894Hanna Andersson, piga1871Medelplana
1890-1895Karl Johan Gustafsson, ladugårdskarl1863Forshem
1890-1895Hustru Ida Larsdotte1862Lugnås
1890-1895Son Gustaf Adolf1890Medelplana
1893-1895Styvdotter Anna Elisabeth1893Medelplana
1895-Johan Willgot Persson, dräng sen ladugårdskarl1866Forshem
1895Hustru Emma Kristina Svensdotter1862Österplana
1895-Son till Emma innan äktenskap. Johan Hilmer (volontär)1887Österplana
1895-Son Gustaf Adolf1890Österplana
1895-Son Axel Linus1893Fullösa
1895-Son Anton Alexander1894Fullösa
1896-Dotter Elin Elisabet1896Medelplana
Dotter Hulda Cristina1898Medelplana
Dotter Hildur Maria1900Medelplana
Dotter Anna Charlotta1902Medelplana
Son Karl Knut1905Medelplana
1896-Ellen Maria Palm, mejerska1872Hjälstad
1893-1896Matilda Maria Petersson, mejerska1868Örebro
1890-Anna Stina Persdotter, inhyses änka1829
1890Son Frans Ludvig Johansson1866
1890-Johannes Larsson, inhyses dräng1845Medelplana
1890-1894Dotter Maria Sara Persdotter1877Medelplana
1890-Son Karl Johan Persson1880Medelplana
1890-Dotter Anna Matilda 1882Fullösa
Johan Martin Gabrielsson, smed 1869Medelplana
1892-Hustru Matilda Maria Svensdotter1866Västerplana
Son Johan Bertil1893Medelplana
Son Axel Wilhelm1895Medelplana
Dotter Elsa Matilda1896Medelplana
Son Gustaf Hilmer1898Medelplana
Dotter Gerda Martina1903Medelplana
Fosterdotter Britta Maria1919Medelplana
1890-Karl Johan Eriksson, hästdräng1859Gudhem
1887-Hustru Augusta Andersdotter1856Medelplana
1892-August Johansson, arbetare1868Medelplana
1893-1894Klas Johansson, stenarbetare1873Medelplana
1890-1891Viktor Fredrik Torell, trädgårdsdräng1864
1890-Ernst Söderlund, trädgårdsdräng1868Ekeby
1891-Johan Fredrik Larsson, trädgårdsdräng1872Trästena
-1892Viktor Andersson, trädgårdsdräng1872Forshem
1892-1894Johan Viktor Andersson Engström, trädgårdsdrän1867Björkäng
1892-1893Karl Emil Andersson, trädgårdsdräng1873Bredsäter
1893-1894Gustaf Edvin Andersson, trädgårdsdräng1876Lugnås
1894-1895Ernst Pontus Nilsson, trädgårdsdräng1875Undenäs
1895-1896Gustaf Berg, trädgårdsdräng1874Otterstad
1896-Ernst Oskar Boman, trädgårdsdräng1875Forshem
Oskar August Eriksson, betjänt1870Floda
Kerstin Nilsson, hushållerska1855Hjerås
Maria Kristina Andersdotter, piga1871Halmstad
Signe Ottilia Magnusdotter, piga1880Ö. Emtevik
Eva Magdalena Lagercrantz, hushållerska1862Sandsjö
Anna Josefina Persson, piga1876Västerplana
Hulda Regina Andersdotter1878Medelplana
Ida Cecilia Pettersson, piga1890Medelplana
Ester Sofia Norén, piga1889Frösve
Erik Valdemar Ståhl, betjänt1885Odensvi
Johanna Larsdotter, understödstagare1845Medelplana
Emilia Ingeborg Alert, mejerska1890Sk. Åsaka
Erik Gustaf Eriksson "Snickar-Gustaf", snickare1873
Hustru Tilda Matilda Nordberg1865Fullösa
Anders Lindberg, trädgårdsmästare1848Hyby
G. Valentia Karsson, trädgårdselev1891Värmland
Maria Charlotta Lidström, piga1866Sunnersberg
Karl Johan Persson, jordbrukskarl1863Husaby
Hustru Eva Johansdotter1862Forshem
Dotter Hildur Sofia1891Medelplana
Dotter Olga Regina1895Vättlösa
Dotter Lydia Laura1900Holmestad
Helge Birger Rahlin, verkmästare1875
Hustru Elsa Cecilia Fosslius1876Kumla
Son Karl Gösta Birger1902Österplana
Son Sven Olof Helge1906Asker
Frans Jonsson, bokförare1857Forshem
Hustru Emma Matilda Sundberg1857Vinköl
Elsa Maria Gustafsson, tjänarinna1902Medelplana
Andes Johan Hendén, stenhyvelinriktare1851Tådene
Hustru Matilda Helena Åberg1875Medelplana
Dotter Sigrid Lovisa1907Medelplana
Son Tor Henry1909Medelplana
Son Allan Yngve1911Medelplana
Gunnar Levin Sixtus Johansson, rättare1893Medelplana
Hustru Anna Katarina Andersdotter1896Medelplana
Dotter Anna Maria1919Medelplana
Adolf Sandrid Svensson, bokhållare1893Medelplana
Oskar Julius Johansson, statare1880Medelplana
Hustru Edla Josefina Johansdotter1881Källby
Dotter Elsa Cecilia1905Medelplana
Dotter Bertha Linnéa 1907Medelplana
Son Fritz Gunnar1908Medelplana
Kristina Elisabet Olofsson, mejerska1884Friel
Karl Gustaf Sohlberg, trädgårdsmästare188Nyed
Hustru Hilda Kristina Almqvist1883Medelplana
Dotter Elsa Kristina1906Floda
Son Anders Gustaf1908Vingåker
Dotter Sara Matilda1911Våmb
Son Nils Henrik1914Medelplana
Dotter Ingrid Margareta1915Medelplana
Son Karl Olof1917Medelplana
Karl Johan Persson, statare1863Husaby
Hustru Eva Johansdotter1862Forshem
Gustaf Otto Jonsson, statare1887Råby Rönö
Hustru Selma Matilda Andersson1887Medelplana
Dotter Ebba Matilda1913Medelplana
Dotter Margit Augusta1915Medelplana
Son Gustaf Erland1916Medelplana
Son Karl Herbert1918Medelplana
Son Edvard Vilhelm1920Medelplana
(Besökt 1 258 gånger, 3 idag)