• Stenplatta. Eskilssons kopparsmedja. foto: Freddie Wendin 2006

Stenplatta. Eskilssons kopparsmedja. foto: Freddie Wendin 2006

Stenplatta. Eskilssons kopparsmedja. foto: Freddie Wendin 2006

(Besökt 8 gånger, 1 idag)
2018-11-28T14:20:58+00:00